Názov testu: Zhrnutie funkcií
Predmet: Matematika
Typ školy:
Ročník: 8

Rovnica funkcie, ktorej grafom je úsečka DC (D[2,-2] C[3, 2], je:
y = -2x + 10
 
y = 4x - 10
 
y = 5x + 10
 
y = 4x + 10
 

Daná je lineárna funkcia, ktorej graf prechádza bodmi C [-1, 5] a D[2, -1]. Priesečník grafu funkcie s osou x má súradnice
[3/2, 0]
 
[0, 3/2]
 
[3, 0]
 
[0, 3]
 

Označ funkciu, ktorá nie je lineárna:
y = x/4
 
y = 5x
 
y = 4/x
 
y = 4x + 10
 

Rovnica funkcie, ktorej grafom je úsečka so súradnicami krajných bodov A [-2,-2] a B[1, 7], je:
y = 3x - 4
 
y = x + 4
 
y = 4x + 3
 
y = 3x + 4
 

Pre III. kvadrant v pravouhlej sústave súradníc platí:
x > 0, y > 0
 
x < 0, y > 0
 
x < 0, y < 0
 
x > 0, y < 0
 

Obe súradnice ľubovoľného bodu v pravouhlej sústave súradníc majú kladnú hodnotu v kvadrante
I.
 
II.
 
III.
 
IV.
 

Lineárna funkcia y = kx + q je klesajúca, ak
k > 0
 
k < 0
 
k = 0
 
k > 10
 

Grafom kvadratickej funkcie je
hyperbola
 
priamka
 
parabola
 
dve polpriamky súmerné podľa osy x
 

Dve polpriamky, súmerné podľa osi x, so spoločným začiatkom, sú grafom funkcie
lineárnej
 
nepriamej úmery
 
kvadratickej
 
absolútnej hodnoty
 

Rovnica kvadratickej funkcie všeobecne má tvar
y = k/x, k, x > 0
 
y = ax² + bx + c
 
y = ax + b
 
y = │x│