Banky a banková sústava

03. 04. 2009 13:04

Banka - je inštitúcia, ktorá prijíma peňažné vklady od vkladateľov, vypláca vkladateľom na ich požiadanie peniaze naspäť alebo ich prevádza na iné účty a voľné peňažné prostriedky požičiava vhodným zákazníkom.


Banková sústava BS

Poznáme jednostupňovú BS - jedna banka plní funkcie centrálnej banky aj komerčných bánk

dvojstupňovú BS - založená na oddelení centrálnej banky od komerčných bánk

BS je vo vyspelých ekonomikách dvojstupňová a to:

 1. Centrálna banka
 2. Všetky komerčné obchodné banky

Základná úloha komerčnej banky je prijímanie vkladov (pasívne operácie) a poskytovanie úverov (aktívne operácie)

Základná úloha NBS – je určovať menovú politiku, vydávať bankovky, koordinovať platobný styk a zúčtovanie bánk a vykonávať dozor nad bankami.

Národná banka Slovenska NBS

- banka bánk, ústredná banka, centrálna, ceduľová, emisná banka

vznik: bola zriadená zákonom č. 566/1992 ZB. O NBS, ako emisná banka SR; je právnická osoba, sídlo má v Bratislave, na rozdiel od iných práv. osôb sa nezapisuje do Obchodného registra. Pri vydávaní všeobecne záväzných práv. predpisov postavnie jako ministerstvá a iné orgány štátnej správy. Má postavenie podnikateľa, ale nie je obchodne orientovaná

Orgány:

Banková rada NBS - je to zároveň najvyšší riadiaci orgán NBS

- 1 guvernér

- 2 viceguvernéri

- 2 vrchní riaditelia

- 3 ďaľší členovia

Direktórium NBS - je to výkonný orgán NBS

- 1 viceguvernér

- 2 vrchní riaditelia NBS

NBS podporuje hospodársku politiku vlády, ale svoje úlohy zabezpečuje nezávisle od pokynov vlády

Úlohy NBS:

- zabezpečiť stabilitu meny

- určuje menovú politiku štátu

- vydáva bankovky a mince

- riadi peňažný obeh

- koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk

- vykonáva dozor nad bankovými činnosťami

Ďalšie úlohy:

- vykonáva funkciu pokladnice štátneho rozpočtu

- zabezpečuje emisiu a umiestňuje štátne CP

- riadi devízové hospodárstvo štátu

- riadi medzinárodný plat. Styk a zabezpečuje medzinárodné platobné zúčtovanie

- zastupuje krajinu v operáciách na svetovom trhu peňazí

- zastupuje krajinu v medzinárodných menových inštitúciách

- koordinuje rozvoj informačného systému bánk

NBS má hlavnú zodopvednosť za stabilitu menovej politiky a na jej realizáciu používa menové nástroje – priame, nepriame

Priame:

- minimálne úrokové sadzby z vkladov

- maximálne úrokové sadzby z úverov

- maximálny rozsah úverov

- ďalšie pravidlá

Nepriame:

- stanovenie minimálnej miery povinných rezerv komerčných bánk

- operácie na voľnom trhu – obchodovanie s cennými papiermi

- diskontná sadzba – základná úroková sadzba v ekonomike, ktorú NBS využíva pri poskytovaní úverov (zvýši sa, úroky zvýšia aj banky- peniaze sa stávajú drahšími)

Obchody NBS:

- podľa zákona o NBS môže NBS vykonávať tieto obchody:

 1. s bankami
 2. so SR
 3. iné obchody
 1. obchody s bankami

- tieto obchody sa prejavujú tak, že NBS vedie účty komerčných bánk a prijíma ich vklady; môže nakupovať zmenky splatné do 6 mesiacov, a aj štátne dlhopisy alebo iné CP so štátnou zárukou splatné do 6 mesiacov a aj štátne dlhopisy alebo iné CP so štátnou zárukou splatné do 1 roka

- NBS môže komerčným bankám poskytovať aj úver, kt. Musí byť zabezpečený bonitnými CP – jedná sa o úver splatný do 6 mesiacov

 1. obchod so SR

- NBS je bankou štátu, preto vedie a uskutočňuje určité činnosti pre štátny rozpočet

- Vedie prijímové a výdavkové účty

o Štátného rozpočtu

o Štát. Finanč. Aktív a pasív

o Štátných účelových fondov

- v niektorých prípadoch na základe rozhodnutia bank. Rady poskytuje KBÚ nákupom štát. Pokladnič. poukážok splatných do 3 mesiacov

- štátna pokladničná poukážka je štátny krátkodobý dlhpis

- vydávajú sa na krytie pokladničného schodku štátneho rozpočtu

- na pokrytie dlhodobejšieho deficitu štátneho rozpočtu NBS predáva ostatné štátne dlhopisy

 1. iné obchody

- NBS má právomoci v oblasti devízového hospodárstva a to:

o Vyhlasuje kurz slovenskej meny k cudzím menám

o Určuje ceny zlata v bankových operáciách NBS

o Uschováva a spravuje menové rezervy v zlate a devízových prostriedkoch

- ďalšie činnosti:

o predkladanie zákonov v oblasti meny, peňažného obehu, devízového hospodárstvy a bankovníctva vláde

o NBS povoľuje činnosť obchodným bankám a zároveň nad nimi vykonáva dohľad

o Ak NBS zistí nedostatky v činnosti bánk, stanovuje pokuty

o Banky podliehajú štátnemu dozoru, ale len tej časti, ktorej je vlastníkom

Štátny dozor – vykonáva príslušné ministerstvo financií

Hospodárenie NBS:

- ide o hospodárenie NBS podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje banková rada

- hospodársky výsledok: zisk – sa používa na doplnenie rezervného fondu, tvorbu ďalších fondov, ostatné použitie v rozpočtovej sfére, časť zisku sa odvádza do ŠR

Na všetky bankové operácie NBS sa vzťahuje bankové tajomstvo, všetci členovia, zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť v služobných veciach.

Obchodné banky – komerčné banky

Komerčná banka je inštitúcia , ktorej základnou činnosťou je prijímanie vkladov a poskytovanie úverov

- na jednej strate sú subjekty, ktoré ponúkajú dočasne voľné finančné prostriedky a na druhej strane subjekty, ktoré tvoria dopyt po dočasne voľných finančných prostriedkoch

- hlavný cieľ KB je získať zisk

Členenie bánk - z rôznych hľadísk najčastejšie podľa:

 1. rozsahu obchodnej činnosti ich delíme na:

- univerzálne – sú také, ktoré vykonávajú všetky druhy bankových operácií

- špecializované – zameriavajú sa na určitý okruh bankových služieb, dnes zväčša banky sú univerzálne

 1. podľa vlastníctva

- štátne

- súkromné

- kombinované

 1. podľa právnej formy

- najčastejšia forma a. s. (u nás podľa zákona o bankách majú len formu a.s.)

Z právneho hľadiska banky vystupujú vo vzťahu ku klientom vo vlastnom mene, a na svoj účet. Základná právna norma OB- zákon č. 21/91 Zb. o bankách, ktorý vyjadruje základné požiadavky na činnosť bánk. Podľa tohoto zákona je banka prvánická osoba a môže byť založená buď ako a.s., alebo štátny peňažný ústav

Dôležité ukazovatele hospodárenia banky:

- likvidita – schopnosť banky byť platobne schopný v každom okamihu

- solventnosť – platobná schopnosť

- rentabilita – efektívnosť riadenia s cieľom získať zisk

Vkladové operácie (pasívne):

- vklad sa označuje ako depozit, je to peňažná suma, ktorú vkladateľ vkladá do banky za príslušný úrok. Predstavuje záväzok banky voči vkladateľovi, na ich výplatu vrátane vyplatenia úroku. Banka získava prostredníctvom vkladov podstatnú časť cudzieho kapitálu:

Vklady rozdeľujeme:

- v užšom zmysle slova

o vklady na požiadanie

o úsporné vklady

o termínované vklady

- v širšom zmysle slova

o depozitné certifikáty

o bankové obligácie

1. Vklady na požiadanie

- OB obchodujú s kapitálom v peňažnej forme

- Nazývajú sa aj vklady na videnie a klienti si ich ukladajú na svoj bežný účet

- Je to najmenej stabilný cudzí zdroj pre banku

Patria sem:

· Vklady firiem – vklady možno rozlišovať s úverovým rámcom, možno ísť do určitého úveru, alebo bez úverového rámca, musí byť vždy nejaký zostatok

Nazývame ich ako bežné účty a ich hlavná úloha spočíva v zúčtovacom platobnom styku.

Sú veľmi nízko úročené, banka ich zriaďuje na základe zmluvy o otvorení bežného účtu po predložení výpisu zo živnostenského listu, alebo z OR.

Výška základného vkladu si určuje každá OB sama.

Pohyb na bežnom účte sa uskutočňuje na základe dokladu príkaz na úhradu.

Pohyby banka realizuje buď kombinovaným platobným stykom alebo bezhotovostne.

Účet môže zrušiť len majiteľ účtu a to písomne a aj disponovať s ním môže iba majiteľ.

· Vklady obyvateľstva – ide o:

 1. Sporožírové účty – predstavujú výhodnú modernú formu, peňažnú službu pre občanov, v oblasti bezhotovostného platobného styku.

Vkladom možno disponovať:

- trvalými príkazmi

- jednorázovými príkazmi

- výbermi v hotovosti

- bankomatovou kartou

 1. osobné účty – majú podobný charakter jako sporožírové účty

Slúžia na poukazovanie miezd a úhradu rôznych poplatkov

 1. kontokorentné účty – kombinácia bežného a úverového účtu

úverový limit sa vždy dohoduje v zmluve, aj s príslušným úrokom z vkaldu, úveru

· Vklady bánk v iných bankách:

- zriaďujú sa na zabezpečenie platobného styku vzájomne medzi bankami

· Vklady vlády a miestnych orgánov:

- tieto vklady vznikajú počas rozpočtového roka, a to z rozdielu medzi prijímami a výdavkami

2. Úsporné vklady

Sú to peňažné prostriedky, ktoré ukladajú prevažne fyzické osoby, pre banky úsporné vklady predstavujú pomerne stály úverový zdroj. Sú úročené vyššou úrokovou sadzbou, ako vklady na požiadanie. Ďalšou výhodou pre banku je, že tieto úspory podliehajú nižším povinným minimálnym rezervám.

Formy úsporných vkladov:

vklady na vkladných knižkách - bez výpovednej lehoty

- pre deti a mládež

- výherné

vklady na rôznych účtoch - sú to účty majetkového sporenia, účty stavebného sporenia, účty sporenia spojené s poistením

3. Terminované vklady

Sú to vklady, ktoré banka prijíma na presne stanovenú dobu -ide o stabilný zdroj pre banku

Výber terminovaného vkladu sa môže realizovať 2. spôsobmi a to:

§ termínom splatnosti

§ výpovednou lehotou – výber vkladu sa realizuje až po je uplynutí (ak by klient peniaze potreboval z termínovaného účtu, banka mu ich poskytne, ale musí zaplatiť sankčné poplatky)

V bankovej praxi sa objavuje nový termínovaný vklad pod názvom revolvingový termínovaný vklad (jednorazový peňažný vklad za pevný úrok)

Depozitné certifikáty – (vklady v širšom slova zmysle)- sú alternatívou termínovaných vkladov. Majú podobu CP, s ktorým možno obchodovať. V našej praxi sa vyskytujú vkladové certifikáty respektíve vkladové lístky. Banky ich vydávajú v rôznych nomináloch(1000, 5000,

10000, 200000). Oproti termínovaným vkladom má banka výhodu, že nemožno z nich v žiadnom prípade vybrať.

Pre banku je dôležitá:

- doba uloženia – pre banku je veľmi dôležitá a to preto, aby mohla rozhodnúť o ďalšom použití peňazí, banka teda má peňažné prostriedky z hľadiska stability rôzne

- úrok je to cena, za ktorú veriteľ dáva svoje peňažné prostriedky dlžníkovi na používanie počas dohodnutej doby, úroky sa stanovujú na ročné, polročné, štvrťročné, mesačné úrokovacie obdobie

Pri príjme vkladu vzniká medzi bankou a vkladateľom právny vzťah. Najdôležitejšie prvky vkladu sú - čas na ktorý vkladateľ ukladá peniaze a úrok, ktorý má banka zaplatiť. Rozloženie kapitálu banky 8% vlastný kapitál a 92% cudzí kapitál (pôžičky (aj od iných bánk alebo od NBS) a vklady)

Ďaľšie úlohy OB:

- investovanie do CP na vlastný účet

- finančný leasing

- platobný styk a zúčtovanie

- vydávanie, spravovanie platobných kariet

- poradenská činnosť

- depozitná činnosť

- zmenárenská činnosť

- vykonávanie hypotekárnych obchodov

- finančné maklérstvo

- prenájom bezpečnostných schránok apod…

OB ako podnikateľské subjekty ich cieľ je získať zisk

- úrok z vkladov predstavuje pre banku náklad

- úrok z úverov predstavuje pre banku výnos

- prehľad o bankových operáciách podáva bilancia banky

Aktívne operácie – úverové operácie

Pri úverových operáciách banka vystupuje ako veriteľ

Bankový úver – je dočasné požičanie peňazí obchodnou bankou klientovi za určitú cenu. Pri poskytovaní úveru banka postupuje veľmi opatrne a berie do úvahy nasledujúce princípy poskytovania úveru:

 1. zmluvný princíp

- úverový vzťah medzi OB a klientom je vždy na zmluvnom princípe, uzatvára sa zmluva, ktorá ma predpísané náležitosti:

- veriteľ dlžník, typ úveru, úrok, predmet úverovania, časová splatnosť, ručenie, pravidlá úrokovania, sankcie v prípade nedodržania podmienok

 1. princíp účelovosti

- žiadateľ uvádza zámer, na čo chce úver použiť

- účet úveru u fyz. osoby je iný ako u podnikateľa

 1. princíp návratnosti

- žiadateľ o úver podáva žiadosť o úver

- banka pred povolením úveru preskúma bonitu dlžníka, jeho hospodársku spôsobilosť

- pre OB je rozhodujúce aby každý úver bol návratný a efektívne využitý

 1. princíp zabezpečenia úveru

- ide o zabezpečenie úver formou ručiteľa, alebo nehnuteľného majetku

- súčasťou úverovej zmluvy je aj v našom právnom poriadku zábezpeka

 1. princíp zúročiteľnosti

- pre žiadateľa pre úver je dôležitá úroková miera tzv. cena úveru

- okrem splátky úveru a úroku si banka v zmluve dohodne aj sankčné poplatky pri neplatení alebo omeškaní splátok

- vzorec pre výpočet úroku:

 1. princíp termínovanosti

- splatenie úveru v dohodnutom termíne splatnosti

Členenie úverov z hľadiska času:

1. krátkodobé – do 1 roka

- kontokorentný – základom je kontokorentný účet, ktorý je kombináciou vkladového a úverového účtu

- eskontný – banka odkupuje zmenky od ich majiteľa pred lehotou splatnosti za menovitú hodnotu zníženú o úrok a v čase splatnosti ich banka predkladá zmenkovému dlžníkovi za úhradu

- lombardný – je zabezpečený založením hnuteľného majetku alebo práva dlžníka, má presne dohodnutú lehotu splatnosti a pri jej nedodržaní sa uplatní právo vyplývajúce zo záložného práva. Výška úveru sa pohybuje od 60-90% z hodnoty zálohy.

2. strednodobé – do 4 rokov

3. dlhodobé – nad 4 roky

K nim patria:

- emisná pôžička – úver poskytnutý odkúpením dlhopisov, ktoré dlžník (podnik) emituje za účelom obstarania finančných zdrojov. Emisiu dlhopisov zabezpečí banka, pričom časť dlhopisov odkúpi a tým poskytne emisnú pôžičku. Po uplynutí doby splatnosti vyplatí podnik majiteľom dlhopisov ich menovitú hodnotu a úrok.

- pôžička na úverový úpis – dlžník podpisuje banke záväzkovú listinu – úverový úpis, ktorý je dôkazom pohľadávky banky

- hypotekárny úver – je zabezpečený záložným právom tuzemskej nehnuteľnosti. Nie možne voľne disponovať nehnuteľnosťou, aj keď je splatená prevažná časť úveru. Môže sa poskytnúť až do výšky 100% hodnoty založenej nehnuteľnosti.

- spotrebný – poskytuje sa jednotlivcovi napr. na financovanie predmetov dlhodobej spotreby – môže byť krátkodobý a strednodobý

Ďalšie peňažné ústavy

Sporiteľňa- peňažný ústav ktorý poskytuje svoje služby obyvateľom, súkromným podnikom, a iným inštitúciám. Prijíma ich vklady a z nich im vypláca úroky. Súčasťou jej činnosti je poskytovanie pôžičiek obyvateľom a iným klientom, za kt. v diferencovanej výške získavajú úroky. Poskytuje možnosť otvoriť si sporožírový účet a získať kreditnú kartu.

Poisťovňa - peňažný ústav, ktorý má právo vykonávať poisťovaciu činnosť. Vytvára rezervy

z plateného poistného a z vlastnej podnikateľskej činnosti, aby mohla poistencom uhradiť

príslušné záväzky. Poistný vzťah vzniká na základe poistnej zmluvy. Poistený sa v nej zaviaže

v pravidelných splátkach platiť dohodnutú poistnú sumu ( poistku ). Poisťovňa sa

zaväzuje, že zaplatí poistenému odškodné v primeranej výške poistenia ako časť úhrady

škody, ktorá mu vznikne z poistnej udalosti.