Informácie o DVD
 
 
 
Jedinečné video lekcie pre vašich študentov!
Chcete aby vaše deti kedykoľvek hravo zvládli učivo na písomky alebo vymeškajú látku? Dajte im video lekcie, ktoré zrozumiteľnou a príťažlivou formou podávajú stovky učebních tém pre 2. stupeň yákladných škôl, ako aj pre 4-ročné a 8-ročné gymnáziá. Prinášame vám ich na 4 DVD, z ktorých si môžete vybrať podľa ročníkov, ktoré vaše deti navštevujú. Jedinečné video lekcie z biológie, matematiky, fyziky, chémie, slovenčiny, dejepisu a geografie pre ne pripravili pedagogickí odborníci.
Neviete si poradiť?
Prinášame Vám video lekcie na 4 DVD.

Orange vám prináša 4 jedninečné DVD s video lekciami pre 2. stupeň ZŠ, ako aj 8-ročné a 4-ročné gymnáziá. Viac ako tri stovky učebných tém z rôznych predmentov pripravili zrozumiteľnou a príťažlivou formou uznávaní odborníci. Jednotlivé DVD si môžete objednať tu alebo kúpiť priamo v predajniach Orange.

pre ZŠ
DVD pre 5. a 6. ročník ZŠ
biológia (19 video lekcií):
Poznávame organizmy, Lesné spoločenstvá, Rastliny našich lesov, Machy, Paprade, Huby, Nahosemenné rastliny, Baktérie, Organizmy sprevádzajúce človeka, Vírusy, Článkonožce, Ploskavce, Základné časti buniek, List, Ploskavce a hlístovce, Kvet, Opelenie a oplodnenie, Pŕhlivce, Prvoky
fyzika (5 video lekcií):
Galvanický článok – Voltov stĺp, Batérie a akumulátory, Počasie, Trenie, Tlak vzduchu
geografia (7 video lekcií):
Zem sa pohybuje, Mapa – mierka mapy, Na zemi sa nestratím, Voda na pevnine, Oceánia – ostrovný svet, Brazília, Vietor
matematika (35 video lekcií):
Kombinatorika – pravidlo súčinu a súčtu, Faktoriál, Prvočísla, Znaky deliteľnosti, Najväčší spoločný deliteľ a najmenší spoločný násobok, Deliteľnosť prirodzených čísel, Desatinné čísla, Sčítanie a odčítanie desatinných čísel, Násobenie desatinných čísel, Delenie desatinných čísel, Aritmetický priemer, Trojuholník, Trojuholník – uhly, Ťažnice a stredové priečky, Výška trojuholníka, Konštrukcia trojuholníka podľa vety sss, Konštrukcia trojuholníka podľa vety sus, Konštrukcia trojuholníka podľa vety usu, Zlomok – základné výpočty, Pojem zlomku, Rozširovanie zlomkov, Porovnávanie zlomkov (podľa veľkosti), Sčítanie zlomkov, Odčítanie zlomkov, Sčítanie zlomkov (s rôznymi menovateľmi), Krátenie zlomkov, Delenie zlomkov, Násobenie zlomkov, Prevrátené číslo, zložený zlomok, Obvody rovinných útvarov, Obsahy rovinných útvarov, Objemy hranatých telies, Povrch hranatých telies, Násobenie celých a desatinných čísel, Delenie celých a desatinných čísel
slovenčina (5 video lekcií):
Ako určovať vzory podstatných mien, Písanie veľkých písmen, Priama reč a úvodzovky, Príslovky, predložky, častice, Vetné členy
DVD pre 7. až 9. ročník ZŠ
biológia (26 video lekcií):
Cievna sústava, Dýchacia sústava, Imunita organizmu, Krv, Hormonálna regulácia, Nervová sústava 1, Nervová sústava 2, Tráviaca sústava 1, Tráviaca sústava 2 – žalúdok, Vylučovacia sústava, Zmysly, Zmysly – sluch, Kosti, Kostra, Koža, Pohlavná sústava, Svaly, Vývin jedinca, Výživa, Zdravie a choroba, Dejiny Zeme, Prahory a starohory, Prvohory, Druhohory, Treťohory, Štvrtohory
fyzika (5 video lekcií):
Vedenie tepla, Tepelná vodivosť vody, Šošovky a dúha, Ako sa šíri svetlo, Ako vidíme
geografia (3 video lekcie):
Podnebie a počasie, Rastlinstvo, živočíchy, Cestovný ruch
chémia (25 video lekcií):
Kovová väzba, Kovalentná väzba 1, Kovalentná väzba 2, Kovalentná väzba 3, Chémia a hmota - stavba látky, Dualistický charakter elektrónu, Dualizmus, Dualistický charakter - princíp neurčitosti, Dualistický charakter elektrónu – história, Kvantové čísla 1. časť, Kvantové čísla 2. časť, Elektrónová konfi gurácia atómu 1. časť, Elektrónová konfi gurácia atómu 2. časť, Medzimolekulové sily, Molekula, Iónová väzba, Koordinačná väzba, Atóm, Atómové jadro, Vzorce – väzbovosť, Činitele, rýchlosť chemických reakcií, Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu, Periodická sústava I, Periodická sústava II, pH faktor
matematika (33 video lekcií):
Násobenie celých a desatinných čísel, Delenie celých a desatinných čísel, Pojem celého čísla, Opačné číslo – absolútna hodnota čísla, Sčítanie celých a desatinných čísel, Odčítanie celých a desatinných čísel, Obvody rovinných útvarov, Obsahy rovinných útvarov, Objemy hranatých telies, Povrch hranatých telies, Objemy a povrchy rotačných telies, Variácie bez opakovania, Permutácie, Kombinácie, Variácie s opakovaním, Mierka mapy a plánu, Pomer, prevrátený pomer a postupný pomer, Priama a nepriama úmernosť, Pytagorova veta, Matematika – úlohy na pohyb, Výpočet času a dráhy, Výpočet dĺžky dráhy, Výpočet času a dráhy opačným smerom, Výpočet rýchlosti pri pohybe chodca, Výpočet dráhy pri nerovnomernom pohybe, Výpočet rýchlosti pri nerovnomernom pohybe 7. úloha, Výpočet rýchlosti pri nerovnomernom pohybe 8. úloha, Výpočet rýchlosti pri zloženom pohybe 9. úloha, Rôzne úlohy na pohyb, Euklidova veta – odvodenie, Euklidova veta – použitie, Sústava dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi, Sústava dvoch lineárnych rovníc II. časť
slovenčina (6 video lekcií):
Príslovky, predložky, častice, Vetné členy, Čiarka v jednoduchej vete, Podraďovacie súvetia, Priraďovacie súvetia, Rozvíjacie vetné členy


pre gymnáziá
DVD pre 1. a 2. ročník gymnázií
biológia (27 video lekcií):
Metabolizmus bunky – pasívny transport, Metabolizmus bunky – aktívny transport, Vírusy, Štruktúra eukaryotickej bunky I a II, Rozmnožovanie buniek, Meióza, Fotosyntéza, Obojživelníky, Systém obojživelníkov, Plazy, Systém plazov, Ryby, Systém rýb, Charakteristika dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových rastlín, Bunka (Objav bunky, Bunková teória), Bunka (Chemické zloženie), Bunka (Chemické zloženie, Prokaryotická bunka), Baktérie (Fyziologická charakteristika baktérií), Baktérie (Rozšírenie a diverzita baktérií), Biológia rastlín (Rastlinná bunka, Rastlinné pletivá, Delivé pletivá), Biológia rastlín (Trváce pletivá), Biológia rastlín (Trváce pletivá, Vodivé pletivá), Prvoky (Protozoa), Prvoky (Systém), Prvoky (Kmeň výtrusovce)
dejepis (5 video lekcií):
Predpoklady a príčiny zámorských objavov, Zámorské objavy, Dôsledky zámorských objavov, Vláda Márie Terézie, Vláda a reformy Jozefa II.
fyzika (14 video lekcií):
Vnútorná energia telesa, Zmena vnútornej energie, Stavová rovnica ideálneho plynu, Jednoduché deje v ideálnom plyne, Úlohy pre zmenu vnútornej energie I a II, Úlohy na výpočet molárnych veličín I a II, Molekulová fyzika a termodynamika, Kinetická teória látok, Výpočet molárnych veličín I a II, Silové pôsobenie molekúl, Modely štruktúr látok
chémia (30 video lekcií):
Písanie vzorcov organických látok, Redoxné reakcie, Rýchlosť chemickej reakcie, Deriváty uhľovodíkov, Názvoslovie organických zlúčenín, Kovová väzba, Kovalentná väzba I, II a III, Chémia a hmota – stavba látky, Dualistický charakter elektrónu, Dualizmus, Dualistický charakter – princíp neurčitosti, Dualistický charakter elektrónu – história, Kvantové čísla I a II, Elektrónová konfi gurácia atómu I a II, Molekula, Medzimolekulové sily, Iónová väzba, Koordinačná väzba, Atóm, Atómové jadro, Vzorce – väzbovosť, Činitele – rýchlosť chemických reakcií, Faktory ovplyvňujúce chemickú rovnováhu, Periodická sústava I a II, pH faktor
matematika (25 video lekcií):
Binomický rozvoj, Funkcia, Základné vlastnosti funkcií I a II, Lineárna funkcia, Využitie lineárnych funkcií, Vlastnosti kvadratickej funkcie, Kvadratická funkcia a jej graf, Kvadratická rovnica, Kvadratická nerovnica, Vzťahy medzi koreňmi, Základné vzťahy medzi hodnotami goniometrických funkcií I a II, Sínusová veta I a II, Kosínusová veta I a II, Goniometrické funkcie polovič. argumentu, Goniometrické funkcie dvojnásob. argumentu, Kvadratické rovnice s reálnymi koefi cientmi, Grafy lineárnych rovníc s absolútnou hodnotou, Logaritmy, Logaritmické rovnice, Exponenciálna rovnica, Exponenciálna funkcia
DVD pre 3. a 4. ročník gymnázií
biológia (31 video lekcií):
Dýchacia sústava, Fyziológia dýchania, Hormonálna sústava, Podmozgová žľaza – hypofýza, Štítna žľaza, Detská žľaza – týmus, Oporná sústava človeka – kostra, Tvar kostí, Kostra ľudského tela, Kostra trupu, Kostra končatín, Vylučovacia sústava, Tvorba moču, Močové cesty, Tráviaca sústava, Žalúdok, Choroby tráviacej sústavy, Sústava svalov (Pohybová sústava človeka 1, 2, 3), Genetika, Bunkové základy dedičnosti, Mendelove zákony, Dihybridné kríženie, Vzťahy medzi alelemi, Dedičnosť viazaná na pohlavie, Štruktúra nukleových kyselín, Ústredná dogma molekulárnej biológie, Transkripcia, Translácia, Genetika prokaryotov
dejepis (9 video lekcií):
Príčiny 1. svetovej vojny, Priebeh 1. svetovej vojny, Výsledky 1. svetovej vojny, Holocaust, Slováci a 1. svetová vojna, Milan Rastislav Štefánik, Hospodárske krízy po 1. svetovej vojne, Fašizmus v Taliansku, Nástup nemeckého fašizmu
slovenčina (4 video lekcií):
Hebrejská literatúra, Staroveká literatúra – Epos o Gilgamešovi, Antická literatúra, Bájky
chémia (9 video lekcií):
Deriváty uhľovodíkov, Názvoslovie organických zlúčenín, Nukleová kyselina, Glykolýza, Metabolizmy, Proteosyntéza, Typy väzieb – bielkoviny 1 – 3, Lipidy, Sacharidy – tvorba vzorcov
matematika (27 video lekcií):
Logaritmické rovnice, Logaritmy, Exponenciálna rovnica, Exponenciálna funkcia, Analytická geometria, Vektory a operácie s vektormi, Súradnice vektora, Všeobecná rovnica priamky v rovine, Vzájomná poloha priamok, Odchýlka dvoch priamok, Parametrické vyjadrenie roviny, Všeobecná rovnica roviny, Vzdialenosť bodu od priamky, Vzájomná poloha priamky a roviny, Odchýlka priamky a roviny, Kružnica – stredový tvar, Kružnica – všeobecná rovnica, Vzájomná poloha priamky a kružnice, Aritmetická postupnosť, Postupnosť, Štatistika I a II, Parametrická rovnica priamky – teória, Parametrická rovnica priamky – príklady I a II, Smernicový tvar priamky – teória, Smernicový tvar priamky - príklady
Kompletná séria 4 DVD obsahuje učebné témy pre 2. stupeň základných škôl a pre 4-ročné, ako aj 8-ročné gymnáziá. DVD možno prehrať iba na PC, výrobca negarantuje kvalitu prehrávania na DVD prehrávači.