Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Zvládnite prijímačky na strednú školu ľavou zadnou! Postupne pridávame ďalšie a ďalšie témy, aby ste mali z čoho čerpať.
Maya
maja
 

Zložené slová v slovenčine

Dátum pridania: 28. 05. 2015 15:28
Zobrazené: 30999x

Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

reklama

 

 

 

 

 

 

Slová v slovenčine môžeme tvoriť tromi spôsobmi.

1. ODVODZOVANIEje najproduktívnejší spôsob tvorenia slov. Odvodené slová sa tvoria zo základových slov pridaním predpony alebo prípony.

letisko, letový, prílet, nálet, prelet, letuška,..

písať, písanie, písomní, pisateľ,...

 

2. SKRACOVANIE– existujú tri spôsoby skracovania slov:

a) Typ „atď.“ – používa sa v písomnom prejave. Píše sa za ním bodka.

b) Typ „USA“ – patrí k iniciálovým značkovým slovám. Používa sa aj v písomnom, aj v ústnom prejave. Vzniká z prvých začiatočných písmen združeného pomenovania.

c) Typ „SATUR“ – patrí k značkovým slovám, ktoré vznikajú zo začiatočných písmen alebo slabík združeného pomenovania. Skloňujú sa podľa príslušných vzorov.

Osobitnou skupinou sú značky (l, m) – miery, váhy,... – nepíše sa za nimi bodka.

 

3. SKLADANIE

 

Slová, ktoré vznikli spojením dvoch slov alebo dvoch slovotvorných základov, nazývajú sa zložené slová. Zložené slová vznikajú skladaním, teda spájaním dvoch slov alebo slovotvorných základov do jedného zloženého slova. Pri skladaní sa často medzi dve slová (resp. medzi dva slovotvorné základy ) vkladajú samohlásky -o-, -e-, -i-.

 


 

Príklady – zložené slová:

Podstatné mená:

vlak + vedúci – vlakvedúci

veľ(ký)+ trh – veľtrh

auto+škola – autoškola

auto + atlas – autoatlas

mini + sukňa – minisukňa

maxi + sukňa – maxisukňa

voda + váha – vodováha

zver + lekár – zverolekár

spolu + hláska – spoluhláska

zem + guľa – zemeguľa

more + plavec – moreplavec

príroda + veda – prírodoveda

čas + let – časolet

drevo + rúbať – drevorubač

vlasť + veda – vlastiveda

pero + kresba – perokresba

 

vlasť + zrada – vlastizrada

kniha + tlačiť – kníhtlačiareň

 

voda + inštalácia – vodoinštalácia

elektro + spotrebič – elektrospotrebič

rádio + prijímač – rádioprijíma

delo + strelec – delostrelec

mikro + počítač – mikropočítač

 


 

Prídavné mená:

päť + ročný - päťročný

sedem + ročný – sedemročný

vedecký výskum – vedeckovýskumný

sociálna demokracia – sociálnodemokratický

svetelná technika – svetelnotechnický

tepelná technika – tepelnotechnický

tepelná izolácia – tepelnoizolačný

podobný pravde – pravdepodobný

český a slovenský – československý

štátne právo – štátoprávny

občianske právo – občianskoprávny

jeden + čip – jednočipový

tvoriť cenu – cenotvorný

 

 

Za zložené slová sa pokladajú aj tie prídavné mená, ktoré sa píšu so spojovníkom: nemecko-slovenský slovník, slovensko-ruský, anglicko-slovenský, všeobecno-vzdelávací, modro-biely, zeleno-žltý, bielo-modro-červená, bielo-žlto-červený, žlto-zelený, literárno-hudobný vedecko-technický vedecko-popularizačný cisársko-kráľovský cyrilo-metodský ,...

 

 

 

Precvičte si:

 

  1. Z ktorého slovného spojenia sa nedá utvoriť zložené slovo?

A. triedna kniha
B. lekár zvierat
C. liečba vodou
D. kresba perom

  1. Rozdeľte nasledujúce zložené slovo na základové slová, z ktorých vzniklo:

VESELOHRA - ___________________+______________________________

ZVUKOMAĽBA - –––––––––––––––– + –––––––––––––––––––––––––––––––

  1. Vyberte dvojice, z ktorých je možné utvoriť zložené slová a utvorte ich:

 

víťazstvo lekár___________________________________________

zver tenis____________________________________________

stôl Európa__________________________________________

 

východ sláva____________________________________________

 

V texte podčiarknite zložené slová:

 

kníhtlačiar, OSN, milovať, únava, sedenie, Ing., duchaplný, krutovládca, hranica, mozog, kosoštvorec, pletenie, učivo, Cu, km, celoživotný, otrava, autodoprava, úroda, harašenie, elektromagnet, stanica, vlak, murivo, kniha, zlatovláska

 

 

 

Správne odpovede:

 

  1. Z ktorého slovného spojenia sa nedá utvoriť zložené slovo?

A. triedna kniha
B. lekár zvierat
C. liečba vodou
D. kresba perom

  1. Rozdeľte nasledujúce zložené slovo na základové slová, z ktorých vzniklo:

VESELOHRA–veselý + hra

ZVUKOMAĽBA – zvuk + maľba

  1. Vyberte dvojice, z ktorých je možné utvoriť zložené slová a utvorte ich:

zverolekár, východoeurópsky, víťazoslávny, stolnotenisový

 

V texte podčiarknite zložené slová:

 

kníhtlačiar, OSN, milovať, únava, sedenie, Ing., duchaplný, krutovládca, hranica, mozog, kosoštvorec, pletenie, učivo, Cu, km, celoživotný, otrava, autodoprava, úroda, harašenie, elektromagnet, stanica, vlak, murivo, kniha, zlatovláska

 

 

 

 

Použitá literatúra:

 

CALTÍKOVÁ, M., TARÁBEK, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. 4. vyd. 2009. Didaktis Bratislava. ISBN 978-80-89160-66-2

HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl. 2. vyd. 2009. SPN Bratislava. ISBN 978-80-10-01772-0

SLOVENČINA NA DLANI. 1. vyd. 2001. Príroda Bratislava. ISBN 80-07-00362-2

TESTY 2007 – SLOVENSKÝ JAZYK. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-39-5

ZBIERKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA. 3. vyd. 1993. Didaktis Bratislava. ISBN 80-85456-27-3

Súkromné materiály autorky

http://jazykovaporadna.sme.sk/q/4967/otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.1
Hodnotené: 134x

Späť
 
Máte pripomienky k maturitným okruhom? Napíšte nám

odporúčame