Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      
Matematika: 9. ročník
 
Valec, ihlan, kužeľ a ich sieteMatematika9. ročník
Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy závislosti. Tvoríme grafy v ExcelMatematika9. ročník
Základy štatistiky - príkladyMatematika9. ročník
Slovné úlohy riešené nerovnicamiMatematika9. ročník
Vyjadrovanie neznámej zo vzorca. Pravidlá pri riešení slovných úloh pomocou rovníc.Matematika9. ročník
Riešenie jednoduchých lineárnych nerovnícMatematika9. ročník
Vytváranie predstavy o veľmi veľkých a veľmi malých číslach. Počítanie s takýmito číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku.Matematika9. ročník
Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninamiMatematika9. ročník
Zápis veľkých čísel v tvare a.10n a práca s takýmito číslami na kalkulačke.Matematika9. ročník
Karteziánsky (pravouhlý – dvojrozmerný) súradnicový systémMatematika9. ročník
Použitie Pytagorovej vety pri riešení praktických úlohMatematika9. ročník
Pytagorova veta a jej odvodenieMatematika9. ročník
Riešenie slovných a kontextových úloh, ktoré vedú k lineárnej rovniciMatematika9. ročník
Násobenie, delenie a kombinované operácie s lomenými výrazmiMatematika9. ročník
Konštrukcia obrazu v stredovej súmernostiMatematika9. ročník
Konštrukcia obrazu v osovej súmernostiMatematika9. ročník
Povrch valca, ihlana, kužeľa a gule v slovných úlohách z praxe.Matematika9. ročník
Objem valca, ihlana, kužeľa a gule v slovných úlohách z praxe.Matematika9. ročník
Použitie goniometrických funkciíMatematika9. ročník
Tangens uhlaMatematika9. ročník
 1 / 3 > >>


Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame