Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Имя существительное

Dátum pridania: 13. 08. 2012 21:00
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 5687x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Juráková Beata

reklama

 

Имя существительное

Podstatné meno


 • Имя существительное - часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что?

 • Podstatné meno je slovný druh, ktorý označuje predmet a odpovedá na otázky kto? čo?

 • Имена существительные относятся к роду:

  мужскому,

женскому,

среднемую.

 • Podstatné mená patria do rodu:

  mužského,

ženského,

stredného.

 

 

Poznámka: Medzi ruštinou a slovenčinou sú rozdiely v rodoch (проблема/problém je v ruštine ženského rodu, ale v slovenčine mužského rodu).

 

 

 • По значению имена существительные делятся на:

  собственные,

нарицательные,

одушевленные,

неодушевленные.

 • Podľa významu sa podstatné mená delia na:

  vlastné,

všeobecné,

životné,

neživotné. 

Собственные имена существительные - это названия отдельных лиц, единичных предметов.

 

К собственным именам существительным относятся:

 

 • фамилии (псевдонимы, прозвища), имена, отчества людей, а также клички животных.

 • географические названия

 • астрономические названия

 • названия газет, журналов, произведений литературы и искусства, заводов, кораблей и др.

 

Собственные имена существительные иногда переходят в нарицательные (например: Ампер - французский ученый, ампер - единица силы электрического тока).

 

 

 

Vlastné podstatné mená – sú názvy jednotlivých osôb, jedinečných predmetov.

 

K vlastným podstatným menám patria:

 

 • priezviská, (pseudonymy, prezývky), krstné mená, otcovské mená ľudí, a tiež mená zvierat.

 • geografické názvy

 • astronomické názvy

 • názvy novín, časopisov, literárnych a umeleckých diel, tovární, lodí atď.

 

 

Vlastné podstatné mená sa niekedy stávajú všeobecnými (napríklad: Ampér – francúzsky učenec, ampér – jednotka výkonu elektrického prúdu).

 

 

 

Нарицательные имена существительные - это общее название для всех однородных предметов и явлений. Имена существительные нарицательные могут переходить в собственные (например: земля - суша, Земля - планета Солнечной системы).

 

Všeobecné podstatné mená – sú spoločné názvy pre všetky rovnorodé predmetya javy. Môžu sa stať vlastnými podstatnými menami (napríklad: zem – súš, Zem – planéta Slnečnej sústavy).

Имена существительные одушевленные служат названиями людей, животных и отвечают на вопрос кто?

 

Životné podstatné mená pomenúvajú ľudí, zvieratá a odpovedajú na otázku kto?


 

 

Неодушевленные имена существительные служат названиями неживых предметов, а также предметов растительного мира и отвечают на вопрос что?

 

К неодушевленным также относятся имена существительные типа группа, народ, толпа, стая, молодёжь и т.д.


 

Neživotné podstatné mená pomenúvajú neživé predmety, rastliny a odpovedajú na otázku čo?

 

K neživotným podstatným menám patria tiež podstatné mená typu skupina, národ, dav, kŕdeľ, mládež atď.

 

 

 

Число имен существительных

Имена существительные употребляются в единственном числе, когда речь идет об одном предмете, и во множественном числе, когда имеется в виду несколько предметов.

 

Некоторые имена существительные употребляются ли только в единственном, или только во множественном числе.


 

 

Číslo podstatných mien

 

Podstatné mená v jednotnom čísle sa používajú vtedy, keď sa jedná o jeden predmet a v množnom čísle, keď sa jedná o viac predmetov.

 

Niektoré podstatné mená sa používajú buď iba v jednotnom čísle, alebo iba v množnom čísle.

 

 

 

Существительные, которые имеют только форму единственного числа:

 

 1. Названия множества одинаковых лиц, предметов (собирательные существительные): молодежь, студенчество, человечество и др.

 2. Названия предметов с вещественным значением: асфальт, железо, молоко, и др.

 3. Названия качества или признака: ловкость, молодость, темнота и др.

 4. Названия действия или состояния: выполнение, внушение, горение и др.

 5. Собственные имена в качестве наименований единичных предметов: Москва, Волга и др.

 6. Слова: бремя, вымя, пламя, темя и др.

 

 

 

Podstatné mená, ktoré majú iba tvar jednotného čísla:

 

 1. Názvy množstva rovnakých osôb, predmetov (hromadné podstatné mená): mládež, študentstvo, ľudstvo atď.

 2. Názvy predmetov s látkovým významom (látkové podstatné mená): asfalt, železo, mlieko atď.

 3. Názvy kvality alebo príznakov: šikovnosť, mladosť, temnota atď.

 4. Názvy dejov a stavov: splnenie, napomenutie, horenie atď.

 5. Vlastné mená s významom jedinečnosti: Moskva, Volga atď.

 6. Slová: bremeno, vemeno, plemeno, temeno atď.

 

 

 

Существительные, которые имеют только форму множественного числа:

 

 1. Названия составных и парных предметов: брюки, весы, ножницы и др.

 2. Названия материалов или их отходов, остатков: отруби, макароны, сливки, и др.

 3. Названия промежутков времени, игр: шахматы, каникулы, будни и др.

 4. Названия действий и состояния природы: выборы, переговоры, всходы, заморозки, дебаты и др.

 5. Некоторые географические названия: Карпаты, Альпы, Сокольники и др.


 

 

Podstatné mená, ktoré majú iba tvar množného čísla:

 

 1. Názvy predmetov s hromadným významom: nohavice, váhy, nožnice atď..

 2. Názvy materiálov alebo ich odpadov, zvyškov: otruby, makaróny, smotana atď.

 3. Názvy časových úsekov, hier: šachy, prázdniny, všedné dni atď.

 4. Názvy dejov a poveternostnej situácie: voľby, ranné mrazy, debaty atď.

 5. Niektoré geografické názvy: Karpaty, Alpy, Sokolníky atď.

 

 

 

Падежи имен существительных

 

В русском языке шесть падежей. Падеж определяется по вопросам. Начальная форма имени существительного - именительный падеж единственного числа.

 

Именительный - кто? или что?

Родительный - кого? или чего?

Дательный - кому? или чему?

Винительный - кого? или что?

Творительный - кем? или чем?

Предложный - о ком? или о чем?

 

 

 

Pády podstatných mien

 

V ruštine existuje šesť pádov. Pád sa určuje podľa otázok. Základný tvar podstatného mena je nominatív jednotného čísla.

 

Nominatív – kto? alebo čo?

Genitív - koho? alebo čoho?

Datív - komu? alebo čomu?

Akuzatív - koho? alebo čo?

Inštrumentál - kým? alebo čím?

Lokál - о kom? alebo о čom?

 

Poznámka: V slovenčine stojí lokál pred inštrumentálom. Ani v ruštine ani v slovenčine neexistuje vokatív (5. pád).


 

 

Склонение имен существительных

 

Изменение слов по падежам называется склонением. В русском языке cуществуют три склонения имен существительных.

 

 

 

Skloňovanie podstatných mien

 

Zmena slov podľa pádov sa nazýva skloňovanie. V ruštine existujú tri skloňovania podstatných mien.

 

 

 

Первое склонение

 

К первому склонению относятся:

 

 • имена существительные женского рода с окончанием -а (-я) в именительном падеже единственного числа (страна, земля),

 • существительные мужского рода, обозначающие людей, с теми же окончаниями (юноша, дядя).


 

 

Prvé skloňovanie:

 

K prvému skloňovaniu patria:

 

 • ženské podstatné mená s koncovkou (-я) в nominatíve jednotného čísla (krajina, zem),

 • mužské podstatné mená, označujúce ľudí, s rovnakou koncovkou (mladík, ujo).


 

 

Второе склонение

 

Ко второму склонению относятся:

 

 • имена существительные мужского рода с нулевым окончанием (берег, день), mužské podstatné mená s nulovou koncovkou (берег, день),

 • имена существительные мужского рода с окончаниями -о, -е (домишко, домище),

 • имена существительные среднего рода с окончаниями -о, -е в именительном падеже единственного числа (слово, здание).

 

 

Druhé skloňovanie

 

K druhému skloňovaniu patria:

 

 • mužské podstatné mená s nulovou koncovkou (breh, deň),

 • mužské podstatné mená s koncovkou -о, -е (domček, domisko),

 • podstatné mená stredného rodu s koncovkou -о, -е v nominatíve jednotného čísla (slovo, budova).


 

 

Третье склонение

 

К третьему склонению относятся:

 

 • имена существительные женского рода с нулевым окончанием в именительном падеже единственного числа (тетрадь, речь).


 

 

Tretie skloňovanie

 

K tretiemu skloňovaniu patria:

 

 • ženské podstatné mená s nulovou koncovkou v nominatíve jednotného čísla (zošit, reč).


 

 

Разносклоняемые имена существительные

 

 • Десять существительных среднего рода на -мя (бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя и темя) и существительное мужского рода (путь) в родительном, дательном и предложном падежах в единственном числе имеют окончания существительных 3-го склонения -и, а в творительном падеже принимают окончания существительных 2-го склонения -ем (-ём).

 

 

 

Podstatné mená s rôznym skloňovaním

 

 • Desať podstatných mien stredného rodu na - мя (bremeno, čas, vemeno, znamenie, meno, plameň, plemeno, rodina, strmeň a temeno)mužské podstatné meno (cesta) v genitíve , datíve a lokáli jednotného čísla majú koncovky tretieho skloňovania -и, аle v inštrumentáli majú koncovky druhého skloňovania -ем (-ём).


 

 

Несклоняемые имена существительныe

 

Несклоняемыми называются существительные, которые имеют для всех падежей одну и ту же форму. Среди них имеются как имена нарицательные (кофе, радио, кино, жюри), так и имена собственные (Золя, Сочи).


 

 

Nesklonné podstatné mená

 

Nesklonné podstatné mená sú tie, ktoré majú vo všetkých pádoch rovnaký tvar. Medzi ne patria všeobecné podstatné mená (káva, rádio, kino, porota), ako aj vlastné mená (Zola, Soči).Zopakujte si:
1. Что такое имя существительное?
2. Кaк делятся имена существительные по значению?
3. Скóлько склонений имен существительных вы знаете?
4. Скóлько падежей в русском языке?
5. Кaк называются существительные, которые имеют для всех падежей одну и ту же
форму?Použitá literatúra:
1. Glendová, V.: Ruský jazyk pre 8. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002
2. Svetlík, J. a kol.: Príručná gramatika ruského jazyka, SPN, Bratislava 1974
www.lingvotech.comotestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.8
Hodnotené: 432x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame