Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Имя прилагательное

Dátum pridania: 13. 08. 2012 20:39
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 9510x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Juráková Beata

reklama

 

Имя прилагательное

Prídavné meno

 

  • Имя прилагательное - часть речи, которая обозначает признак предметa и отвечает на вопросы какой? какая? какое? чей? Под признаком в грамматике принято понимать свойства, характеризующие предметы.

  • Prídavné mená sú slovné druhy, ktoré označujú príznak predmetu a odpovedajú na otázku aký? aká? aké? čí? Pod pojmom príznak v gramatike chápeme vlastnosti, charakterizujúce predmet.

  • Имена прилагательные зависят от существительных, согласуются с ними, т.е. ставятся в том же падеже, числе, рoде, что и существительные, к которым они относятся.

  • Prídavné mená sú zavislé od podstatných mien, sú s nimi zhodné v páde, čísle, rode.

  • Начальная форма имен прилагательных - именительный падеж в единственном числе мужского рода.

  • Základný tvar prídavných mien je nominatív jednotného čísla v mužskom rode.

  • По значению и форме различают разряды прилагательных:

качественные,

oтносительные,

притяжательные.

  • Podľa významu a tvaru rozlišujeme skupiny prídavných mien:

akostné,

vzťahové,

privlastňovacie.

 

 

 

Качественные прилагательные

 

Качественные прилагательные обозначают такой признак (качество) предмета, который может быть в этом предмете в большей или меньшей степени.

 

 

Качественные прилагательные обозначают признак предмета по:

 

- форме (прямой, угловатый),

- размеру (узкий, низкий),

- цвету (красный, лимонный),

- вкусу (горький, соленый),

- весу (тяжелый, невесомый),

- запаху (пахучий, ароматный),

- температуре (теплый, прохладный),

- звуку (громкий, тихий),

- общей оценке (важный, вредный)и др.

 

 

Большинство качественных прилагательных имеет полную и краткую формы.

 

Полная форма изменяется по падежам, числам и родам.

 

Прилагательные в краткой форме изменяются по числам и родам. Краткие прилагательные не склоняются. Некоторые прилагательные употребляются только в краткой форме: рад, должен.

 

Некоторые качественные прилагательные не имеют соответствующей краткой формы: (скорый поезд).


Качественные прилагательные могут сочетаться с наречием очень, иметь антонимы.


 

 

Akostné prídavné mená

 

Akostné prídavné mená označujú taký príznak (kvalitu) predmetu, ktorý môže byť vyjadrený vo väčšej alebo menšej miere.

 

 

Akostné prídavné mená označujú príznak predmetu podľa:

 

- formy (rovný, hranatý)

- rozmeru (úzky, nízky)

- farby (červený, citrónovožltý)

- chuti (horký, slaný)

- váhy (ťažký, ľahký)

- vône (voňavý, aromatický)

- teploty (teplý, chladný)

- zvuku (hlasný, tichý)

- všeobecnej hodnoty (dôležitý, škodlivý) atď.

 

 

Väčšina akostných prídavných mien má plné a krátke tvary.


Plný tvar sa mení v pádoch, číslach a rodoch.


Krátky tvar prídavných mien sa mení v číslach a rodoch. Krátke tvary prídavných mien sa neskloňujú. Niektoré prídavné mená sa používajú iba v krátkom tvare: rád, potrebný.

 

Niektoré akostné prídavné mená nemajú zodpovedajúci krátky tvar: (skorý vlak).

 

Akostné prídavné mená sa môžu kombinovať s príslovkou veľmi, majú antonymá (opačné významy).

 

 

 

 

  • Степени сравнения прилагательных

  • Stupňovanie prídavných mien


Положительная стéпень - форма прилагательного имени, в которой оно не выражает никакого сравнения в степени качества.

 

1.stupeň (pozitív) tvar prídavného mena, ktorý nevyjadruje nijaké porovnanie kvality.

 

пахучий - voňavý

 

Сравнительная степень - показывает, что в предмете признак появляется в большей или меньшей степени, чем в другом.

 

2.stupeň (komparatív)ukazuje, že v predmete sa príznak objavuje vo väčšej alebo menšej miere ako v inom predmete.


Имя прилагательное

Prídavné meno

Простая форма

Jednoduchý tvar

Составная форма

Opisný tvar

Положительная стéпень (1.stupeň)

-ее (-ей)

- е

бóлее + } полнaя или

краткaя формa

прилагательнoгo

(plný alebo krátky tvar príd. mena)

 

 

пахучee

\rightarrow voňavejší

бóлее пахучий

 

 

Превосходная степень - показывает, что предмет превосходит остальные предметы по какому - либо признаку.

 

3.stupeň (superlatív) ukazuje, že v predmete prevyšuje ostatné predmety v nejakom príznaku.


Имя прилагательное

Prídavné meno

Простая форма

Jednoduchý tvar

Составная форма

Opisný tvar

Положительная стéпень (1.stupeň)

-ейш- ий

-aйш- ий


сáмый + } полнaя или

краткaя формa

прилагательнoгo

(наибóлее)

(plný alebo krátky tvar príd. mena)

 

 

пахучейший

сáмый пахучий                                    \rightarrow najvoňavejší

наибóлее пахучий


 

Качественные прилагательные имеют сравнительную и превосходную степени сравнения. По форме каждая степень может быть:


- простой (состоит из одного слова - пахучee, пахучейший),

- составной (состоит из двух слов - бóлее пахучий, самый тихий).


 

 

Akostné prídavné mená majú 2. a 3. stupeň. Každý stupeň môže mať:


- jednoduchý tvar (je zložený z jedného slova – voňavejší),

- opisný tvar (je zložený z dvoch slov – najvoňavejší/ v slovenčine predpona naj). 

Относительные прилагательные

 

Относительные прилагательные обозначают такой признак предмета, который не может быть в предмете в большей или меньшей степени, не имеют краткой формы, степеней сравнения, не сочетаются с наречием очень, не имеют антонимов, изменяются по падежам, числам и родам.


 

Относительные прилагательные обозначают:

 

- материал (деревянная ложка, глиняный горшок),

- количество (пятилетняя дочь, двухэтажный дом)

- место нахождения (речной порт, степной ветер)

- время (прошлогодний план, январские морозы)

- назначение (стиральная машина, пассажирский поезд)

- вес, длину, меру (метровая палка, квартальный план) и др. 

Vzťahové prídavné mená

 

Vzťahové prídavné mená označujú taký príznak predmetu, ktorý nemožno vyjadriť vo väčšej alebo menšej miere, nemajú krátke tvary, nemajú formy stupňovania, nekombinujú sa s príslovkou veľmi, nemajú antonymá, menia sa v pádoch, číslach, rodoch.


 

Vzťahové prídavné mená označujú:

 

- materiál (drevená lyžica, hlinený hrniec),

- množstvo (päťročná dcéra, dvojposchodový dom),

- miesto výskytu (riečny prístav, stepný vietor),

- čas (minuloročný plán, januárové mrazy),

- určenie (práčka, osobný vlak),

- váhu, dĺžku, mieru (metrová palica, štvrťročný plán) atď.

 

 

 

Притяжательные прилагательные

 

Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность чего-либо лицу и животному и отвечают на вопросы чей? чья? чьё? чьи?

 

Притяжательные прилагательные изменяются по падежам, числам и родам.


 

 

Privlastňovacie prídavné mená


Privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú príslušnosť niečoho k osobe a zvieraťu a odpovedajú na otázky čí? čia? čie?.

 

Privlastňovacie prídavné mená sa menia v pádoch, číslach a rodoch.

 Zopakujte si:
1. Что такое имя прилагательное?
2. Кaк делятся имена прилагательные по значению и форме?
3. Какие степени сравнения прилагательных вы знаете?
4. Какой признак предмета обозначают качественные прилагательные?
5. Что обозначают притяжательные прилагательные?Použitá literatúra:
1. Glendová, V.: Ruský jazyk pre 8. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002
2. Svetlík, J. a kol.: Príručná gramatika ruského jazyka, SPN, Bratislava 1974
www.lingvotech.comotestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.8
Hodnotené: 400x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame