Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Conditionals

Dátum pridania: 03. 01. 2011 14:49
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 105442x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Mgr. Katarína Šovčíková

reklama

 


 

Conditionals = podmienkové vety


Podmienková veta (conditional) je súvetie, v ktorom jedna veta je hlavná a druhá vedľajšia. Pokiaľ vedľajšia veta stojí v súvetí prvá, tak ju oddeľujeme čiarkou. Pokiaľ je prvá hlavná veta, tak čiarku za ňou nepíšeme.

V angličtine poznáme 4 druhy podmienkových viet:


 

Zero conditional – nultá podmienková veta

 

- vyjadruje situáciu, ktorá automaticky nasleduje po inej


If  you heat water, it boils. (Ak zohreješ vodu, varí sa.)

If Daniel has any money, he spends it. (Ak Daniel má nejaké peniaze, minie ich.)

If you press this switch, the computer comes on. (Ak stlačíš toto tlačidlo, počítač sa zapne.)


vedľajšia veta

hlavná veta

if + prítomný jednoduchý čas

prítomný jednoduchý čas

If you press this switch,

the computer comes on 

First conditional – prvá podmienková veta

 

- vyjadruje reálnu situáciu v prítomnosti alebo budúcnosti, teda to, čo sa aj reálne môže stať


If I see Mark I will tell him. (Ak uvidím Marka poviem mu.)

- je reálne, že ak ho uvidím tak mu poviem


If the weather is nice, I will go out. (Ak bude pekné počasie, pôjdem von.)

- je reálne, že ak bude počasie pekné tak pôjdem von


vedľajšia veta

hlavná veta

if + prítomný jednoduchý čas

will + sloveso v základnom tvare

If I see Mark,

I will tell him


V prvej podmienkovej vete môžeme niekedy použiť za if aj prítomný priebehový čas alebo predprítomný jednoduchý.


If we are expecting visitors, the flat will need a good clean.

If you have finished with the computer, I will put it away.


Ako sme už spomenuli, v hlavnej vete používame modálne sloveso will. No namiesto will môžeme použiť aj iné modálne sloveso ako can, might alebo should


If you haven´t got a television, you can´t watch it.

If Henry jogs regularly, he might lose weight.

If Mathew is going to a job interview, he should wear a tie. 

Second conditional – druhá podmienková veta

 

- vyjadruje nereálnu situáciu v prítomnosti, teda to, čo sa teraz nemôže stať


If I won a lot of money, I would buy a new car. (Keby som vyhral veľa peňazí, kúpil by som si nové auto.)

- teraz to nie je možné, lebo som nič nevyhral


If I were you, I would go to the doctor´s. (Keby som bol tebou, išiel by som k doktorovi.)

- nie je možné, aby som bol tebou


Ako sme si všimli v druhom príklade použili sme were v prvej osobe jednotného čísla. V podmienkovej vete je možné používať were vo všetkých osobách aj namiesto was.


vedľajšia veta

hlavná veta

if + minulý čas

would + sloveso v základnom tvare

If I won a lot of money,

I would buy a new car.


Takisto ako v prvej podmienkovej vete aj v druhej môžeme v hlavnej vete použiť aj iné modálne sloveso, napr. could alebo might


If we had a calculator, we could work this out a lot quicker.

If Rachel worked harder, she might do even better at her studies.


 

Porovnajte prvú a druhú podmienkovú vetu:

 

prvá: If the weather is nice, I will go out. – prítomný čas referuje na niečo možné v budúcnosti


druhá: If I had a million pounds, I would buy a yacht. – minulý čas referuje na niečo, čo nie je možné 

Third conditional – tretia podmienková veta

 

- vyjadruje nereálnu situáciu v minulosti, teda to, čo sa v minulosti nestalo. Hovoríme o vymyslenej situácii.


If it hadn´t rained, it would have been all right. (Keby nepršalo, mohlo to byť v poriadku.)

- lenže pršalo, tak to v poriadku nebolo


If you had studied harder, you would have passed your test. (Keby si študoval usilovnejšie, spravil by si test.)

- lenže si usilovnejšie neštudoval tak si test nespravilvedľajšia veta

hlavná veta

if + predminulý čas

would have + past participle

If we had gone earlier,

we would have had better weather.


V tretej podmienkovej vete môžeme namiesto would have použiť could have alebo might have.

 

If I had had my mobile yesterday, I could have contacted you.

We just caught the train. If we had stopped to buy a paper, we might have missed it.


Tretiu podmienkovú vetu môžeme použiť aj keď ľutujeme nejakú situáciu v minulosti:


If I hadn´t fallen ill and missed the interview, I might have got the job. (Keby som neochorel a nezmeškal interview, mohol som dostať tú prácu.)


 

Porovnajte druhú a tretiu podmienkovú vetu:


druhá: If you planned things properly, you wouldn´t get into a mess. – neplánuješ veci správne v prítomnosti, teraz


tretia: If you had planned things properly, you wouldn´t have got into a mess. – neplánoval si v minulosti, je to ako ľútosť nad minulosťou


 

 

Cvičenie:

  1. Kedy používame nultú podmienkovú vetu a ako ju tvoríme?

  2. Kedy používame prvú podmienkovú vetu a ako ju tvoríme?

  3. Kedy používame druhú podmienkovú vetu a ako ju tvoríme?

  4. Kedy používame tretiu podmienkovú vetu a ako ju tvoríme?Použitá literatúra:

Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate. Oxford University Press, 2006


 

 otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.1
Hodnotené: 712x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame