Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Slovenský a český zahraničný odboj

Dátum pridania: 09. 08. 2010 15:55
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 22657x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Juráková Beata

reklama

 Situácia v Rakúsko-Uhorsku do roku 1914

 

Situácia v Rakúsko-Uhorsku sa po roku 1867 (rakúsko-maďarské vyrovnanie) stala pre český a slovenský národ ešte zložitejšou. Do vyrovnania sa prejavovalo najmä súperenie medzi Rakúšanmi a Maďarmi, po vyrovnaní sa zhoršili slovensko-maďarské a česko-rakúske vzťahy. Slováci a Česi bránili vlastné národné záujmy, Maďari a Rakúšania sa snažili získať pre seba väčšie práva na úkor ostatných národov monarchie.

Národnostný zákon (1868) znamenal pre Čechov a Slovákov potláčanie národného jazyka a kultúry. K tomu sa pridali prenasledovanie, zatykače, politické procesy a väzenie zo strany maďarskej a rakúskej vlády proti opozičným názorom. Mnoho významných domácich politických predstaviteľov emigrovalo a centrum politického života sa presunulo za hranice Slovenska a Čiech.


 

Formovanie odboja

 

Po vypuknutí 1. svetovej vojny v roku 1914 sa začali Slováci a Česi žijúci v zahraničí aktivizovať. Postupne vznikol český a slovenský zahraničný odboj, ktorý žiadal právo na samourčenie oboch národov. Opieral sa aj o pomoc spolkových organizácií Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí – Slovenskej ligy (organizácia jednotlivých slovenských spolkov v USA) a Českého národného združenia (organizácia jednotlivých českých spolkov v USA). Z českých a slovenských zajatcov, vojenských zbehov a krajanov v zahraničí boli vytvorené vojenské légie, bojujúce v ruskej, francúzskej a talianskej armáde proti Centrálnym mocnostiam.


 

Osobnosti zahraničného odboja v rokoch 1914 – 1918

 

Hlavnými postavami zahraničního odboja proti Rakúsko-Uhorsku a boja za samostatnosť a nezávislosť se stali:

 

Tomáš Garirigue Masaryk – profesor filizofie v Prahe, predstaviteľ politického realizmu, emigroval v roku 1914 do Talianska, neskôr do Švajčiarska a do Francúzska. V roku 1916 odišiel do Anglicka a Ruska. Na rokovaniach v Amerike se Masarykovi podarilo získať podporu prezidenta Wilsona. Zaslúžil sa vzájomné zbližovanie Slovákov a Čechov.

Edvard Beneš – právnik, najbližší spolupracovník T. G. Masaryka, stál na čele tajnej organizácie Maffia. Mal rozsiahle politické znalosti a veľmi dobré zahraničné styky. Benešovou silnou stránkou bola zahraničná politika, ale zohral významnú úlohu aj v domácej politike.

Milan Rastislav Štefánik – vedec, diplomat a politik, po štúdiách žil vo Francúzsku, kde získal aj francúzske občianstvo. Počas vojny získal hodnosť generála francúzskej armády. Vďaka svojim úspechom mal vplyvných známych v najvyšších politických kruhoch a sprostredkovával styky s predstaviteľmi francúzskej politiky. Pomáhal organizovať légie.


T.G. Masaryk                       M.R. Štefánik                             E. Beneš

Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Tom%C3%A1%C5%A1_G_Masaryk1918.jpg            Zdroj:http://www.slovenskyportal.sk/images/29.jpg              Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Edvard_Bene%C5%A1.jpg/150px-Edvard_Bene%C5%A1.jpg 

Ciele zahraničného odboja

 

Hlavným cieľom odboja bolo vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Aby sa tento cieľ podarilo naplniť, potreboval odboj získať podporu štátov Dohody. Keďže slovenskí a českí vojaci boli občanmi Rakúsko-Uhorska, museli bojovať na strane Centálnych (Ústredných) mocností. Odboj podporoval odpor českých a slovenských vojakov bojovať v rakúsko-uhorskej armáde. Tí sa radšej nechávali zajať alebo dezertovali na územie dohodových štátov. Zo zajateckých táborov odchádzali do československých légií. Práve légie sa stali spojencom dohodových mocností. Vojenskú pomoc československých légií dohodové mocnosti veľmi oceňovali a aj vďaka nej podporili vznik 1. Československého štátu.


 

Začiatky odboja - rok 1915

 

V roku 1915 sa T. G. Masaryk dostal do čela zahraničného odboja. Z cudziny sa pokúšal presvedčiť ďalších politikov, aby odišli do zahraničia a pripojili se k nemu v odboji.

Masaryk spísal plán vzniku nového česko-slovenského štátu a jeho charakter v texte „Nezávislé Čechy“, adresovanom ako tajné memorandum britskému ministrovi zahraničných vecí Greyovi. V septembri 1915 sa k Masarykovi pripojil E. Beneš, který musel z Rakúsko-Uhorska emigrovať.

októbri 1915 bola podpísaná Clevelandská dohoda. Americkí Slováci a Česi v nej požadovali:„Samostatnosť českých zemí a Slovenska....Spojenie Českého a Slovenského národa vo federatívnom zväzku s úplnou národnou autonómiou Slovenska, s vlastným snemom, s vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou slobodou, teda i s úplným užívaním jazyka slovenského, vlastnou správou finančnou a politickou, so štátnym jazykom slovenským.“

Význam Clevelandskej dohody je predovšetkým v tom, že vytvorila základ pre úzku slovensko-českú spoluprácu.

14. novembra 1915 bol v Paríži vytvorený Český zahraničný komitét, ktorý združoval organizácie Čechov a Slovákov v zahraničí.


 

Československá národná rada a légie – rok 1916:

 

Československý zahraniční komitét sa na začiatku roka 1916 premenoval na Československú národnú radu (ČSNR) so sídlom v Paríži. Predsedom sa stal T. G. Masaryk. Podpredsedami sa stali J. Dürich a M. R. Štefánik. Tajomníkom (generálnym sekretárom) sa stal E. Beneš. Cieľom ČSNR bolo diplomatické uznanie samostatnostiČeskoslovenska.

Snahou ČSNR bylo vytvorenie československej armády v zahraničí – tzv. légií (hlavne na území Ruska, Francúzska a Talianska). ČSNR pokladala Francúzsko za hlavnú vojenskú silu v boji s Nemeckom, preto chcela najviac vojakov sústrediť práve vo Francúzsku. Vojakov však bolo málo a Beneš so Štefánikom dostali prísľub francúzskych úradov, že Francúzsko bude podporovať organizáciu československých jednotiek zo zajatcov v Rusku, pokiaľ získajú súhlas ruskej vlády.


Československí legionári vo Francúzsku

Zdroj:http://www.33pluk.cz/wp-content/uploads/legie_francie.jpg


 

 

Úspechy v roku 1917

 

Štáty Dohody oznámili svoje vojenské ciele, ktoré zahŕňali aj riešenie československej otázky. Štefánik odcestoval do Ruska a získal podporu novej vlády, ktorá súhlasila s vytvorením československého vojenského zboru, podriadeného ČSNR. Časť zboru bola dopravená do Francúzska, kde bojovala proti Rakúsku. Druhá polovica ostala v Rusku.

Po vyriešení situácie v Rusku odletel Štefánik do USA. V auguste 1917 vznikla Odbočka ČSNR v Ríme ako najvyšší orgán odboja v Taliansku v rokoch 1917 – 1918.

V decembri 1917 podpísal francúzsky prezident R. Poincaré dekrét, podľa ktorého mali Čechoslováci organizovaní v armáde bojovať proti Centrálnym mocnostiam. Riadenie armády pripadlo ČSNR so sídlom v Paríži.


 

Rok 1918 – vyvrcholenie zahraničného odboja

 

Vstup USA do vojny v roku 1917 prinesol zmenu v československom zahraničnom odboji.

8. januára 1918 predniesol americký prezident Woodrow Wilson vo svojom posolstve Kongresu USA program 14-tich bodov. Obsahoval základné zásady k ukončeniu vojny a k uzavretiu mieru. Pre Československo bol nejdôležitejší 10. bod, v ktorom sa hovorilo o autonómii pre národy habsburskej ríše.

V marci 1918 bola v Chicagu založená Odbočka Československej národnej rady v USA. V Taliansku vznikla Československá divízia, ktorá bola premenovaná na Československý armádny zbor v Taliansku.

30. mája 1918 podpísal T. G. Masaryk Pittsburskú dohodu mezi ČSNR a českými a slovenskými krajanskými organizáciami v USA. Podľa dohody mal po vojne vzniknúť samostatný štát Čechov a Slovákov s tým, že Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu a snem.

29. júna 1918 uznala francúzska vláda právo Československa na samostatnosť a ČSNR za najvyšší politický orgán a základ budúcej vlády.

V auguste 1918 uznala britská vláda ČSNR za základ vlády budúceho Československa.

3. septembra 1918 uznala vláda USA ČSNR za československou vládu. Nasledovali uznanie Japonskom a Talianskom.

18. októbra 1918 bola v Paríži zverejnená tzv. Washingtonská deklarácia vyhlásenie nezávislosti Česko-Slovenska azákladný dokument československého zahraničného odboja. Vyhlasovala základné občianske slobody (slobodu náboženstva, tlače, vedy a právo na zhromažďovanie), štátny systém, zásady vnútornej a zahraničnej politiky. Mali sa uskutočniť rozsiahle hospodárske a sociálne reformy, vyvlastniť veľkostatky a zrušiť šľachtické výhody.

28. októbra 1918 bola v Prahe vyhlásená 1. Československá republika.


           Pittsburská dohoda                             Washingtonská deklarácia

Zdroj:http://www.cez-okno.net/files/clanok-subory/pitsburska-dohoda.jpg                    Zdroj:http://www.nacr.cz/vystavy/osmicky/exhibition.aspx?ex=1918&id=28
Význam zahraničného odboja v rokoch 1914 – 1918

 

Prvý zahraničný odboj českých a slovenských politikov v rokoch 1914 - 1918 sa zaslúžil o vznik a uznanie 1. Československej republiky v roku 1918. Impulzom pre vznik zahraničného odboja bolo vypuknutie 1. svetovej vojny 28. júla 1914. Veľkú zásluhu na formovaní zahraničného odboja mali T. G. Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefánik – významné osobnosti českých a slovenských dejín.


 

Úlohy:

1. Kto tvoril zahraničný odboj v rokoch 1914-1918, vymenuj jeho 3 predstaviteľov?

2. Aké boli ciele zahraničného odboja?

3. Čo znamená skratka ČSNR, kedy a kde vznikla?

4. Čo vieš o československých légiách, kde bojovali a proti komu?

 

Použitá literatúra:

1. Kováč, D. a Kamenec, I. a Kratochvíl, V.: Slovensko v novom storočí, Orbis Pictus Istropolitana, Bratislava 1997

2. Ratkoš, P., Butvin, J., Kropilák, M., Vartíková, M.: Z prameňov našich dejín, Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava 1974


Obrazové materiály:

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Tom%C3%A1%C5%A1_G_Masaryk1918.jpg

http://www.slovenskyportal.sk/images/29.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Edvard_Bene%C5%A1.jpg/150px-Edvard_Bene%C5%A1.jpg

http://www.33pluk.cz/wp-content/uploads/legie_francie.jpg

http://www.cez-okno.net/files/clanok-subory/pitsburska-dohoda.jpg

http://www.nacr.cz/vystavy/osmicky/exhibition.aspx?ex=1918&id=28

otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 647x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame