Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Maturanti, inšpirujte sa na našej stránke, aby ste zožali úspech pri maturitnom stole. Prajem veľa šťastia!
Maya
maja
 

Slohové postupy a útvary

Dátum pridania: 22. 06. 2010 11:45
Zobrazené: 28331x

Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

 


Slohový postup – proces postupného skladania textu do celku, postup, ktorý používame pri výstavbe a tvorbe textu. Pri tvorbe textu je veľmi dôležitý autorský zámer a cieľ komunikácie.

Slovenčina vyčleňuje štyri, resp. päť slohových postupov:

 

  1. Informačný slohový postup

  2. Opisný slohový postup

  3. Rozprávací slohový postup

4a, výkladový slohový postup

4b, úvahový slohový postup

 

 

V nijakom texte sa nevyskytuje výlučne jeden slohový postup. Hovoríme len o tom, že v jednom texte má prevahu istý slohový postup. Kombináciou, teda tzv. hybridizáciou slohových postupov, vznikajú konkrétne texty.

 

Slohové postupy sa vyčleňujú na základe týchto protikladných vlastností:

 

Kohéznosť (súdržnosť časti textu) – inkohéznosť (nesúdržnosť častí textu)

Enumeratívnosť (vypočítavanie prvkov) – explikatívnosť (vysvetľovanie prvkov textu)

Komutabilnosť (zameniteľnosť prvkov v texte) – sukcesívnosť(postupnosť prvkov v texte)

Aktuálnosť (časovosť prvkov v texte) – gnómickosť (nadčasovosť prvkov v texte)

Objektívnosť - subjektívnosť – (miera, do akej sa prihliada na fakty)INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP


Najjednoduchší, základný a často sa vyskytujúci slohový postup. Slúži na sprostredkovanie informácií, faktov, údajov,... Odpovedá na otázky typu Kto? Čo? Kde? Kedy? Prečo?,... Keďže je zameraný na fakty, v texte majú prevahu podstatné mená. Uplatňuje sa v administratívnom, publicistickom a hovorovom štýle.

 

Vlastnosti informačného slohového postupu


Inkohéznosť (nesúdržnosť)

Medzi prvkami nie je logická súdržnosť, každá časť má význam sama osebe

Enumeratívnosť

Prosté radenie prvkov textu vedľa seba

Aktuálnosť

Text platí v danom časovom pásme, jeho aktuálnosť sa s postupom času mení

Objektívnosť

Presné údaje, fakty, dátumy, čísla, počty

Komutabilnosť (zameniteľnosť)

Jednotlivé časti textu možno zamieňať, neovplyvní to význam textu. Vety na seba málo nadväzujú, pôsobia ako samostatné, obsahovo aj formálne uzavreté celky. 

OPISNÝ SLOHOVÝ POSTUP


Slúži na vymenovanie vlastností a znakov osoby, veci, činnosti. Umožňuje priblížiť, znázorniť niečo alebo niekoho niekomu. Hlavnú prevahu v ňom majú menné slovné druhy – podstatné mená, prídavné mená, zámená, jednoduché vety s viacnásobnými a alebo širšie rozvinutými členmi. Uplatňuje sa v náučnom, umeleckom a hovorovom štýle.

 

Vlastnosti opisného slohového postupu


Inkohéznosť (nesúdržnosť)

Prejavuje sa až na úrovni vety a väčších vetných celkov

Enumeratívnosť (vypočítavanie)

Výpočet rôznych vlastností osoby, javu, veci

Komutabilnosť (zameniteľnosť)

Zameniteľnosť viet a nadvetných úsekov v texte

Gnómickosť (nadčasovosť)

Všeobecná platnosť bez časového obmedzenia

Subjektívnosť

Vymenovanie znakov, vlastností závisí od podania autora, ten určuje ich dôležitosť, hierarchiu. Text teda nie je vždy zostavený objektívne. 

ROZPRÁVACÍ SLOHOVÝ POSTUP


Slúži na reprodukciu a tvorbu skutočného alebo fiktívneho príbehu. Prevládajú v ňom činnostné slovesá, ktoré posúvajú dej. Príbeh musí mať dejovú líniu, fakty sú podávané v aktuálnom čase a priestore. Udalosti príbehu sú podávané v časovej postupnosti. Dôležitú úlohu zohráva postava rozprávača, ktorý často dopĺňa text svojím subjektívnym postojom. Uplatňuje sa najmä v umeleckom a hovorovom štýle.

 

Vlastnosti rozprávacieho slohového postupu


Kohéznosť (súdržnosť)

Nadväznosť v texte je veľmi dôležitá, zabezpečujú ju rôzne spájacie výrazy, slovesá, príslovky miesta a času

Explikatívnosť (výkladovosť)

Zachytenie deja s jeho rozličnými okolnosťami

Sukcesívnosť (postupnosť)

Prvky sú zreťazené, nasledujú jeden za druhým, nedajú sa voľne premiestniť a presunúť, text by stratil zmysel

Aktuálnosť

Zaradenosť deja do časového pásma

Subjektívnosť

Úloha rozprávača je veľmi dôležitá, informácia je podávaná z jeho hľadiska 

VÝKLADOVÝ A ÚVAHOVÝ SLOHOVÝ POSTUP


Výkladový slohový postup slúži na objektívne vysvetlenie javov, postupov,... Vysvetlenie má byť objektívne, bez emocionálneho zaujatia. Dôraz nie je na vymenúvaní faktov, ale na vysvetľovaní rôznych vzťahov medzi javmi, vo vnútri javov, hľadanie logicko-príčinných súvislostí. Uplatňuje sa v náučnom, publicistickom a rečníckom štýle.

 

Úvahový slohový postup slúži predovšetkým na vyjadrenie subjektívneho názoru, stanoviska, na zaujatie. Autor vyjadruje svoj názor a postoj k najrozličnejším javom, udalostiam, zážitkom,... Prevahu majú podstatné mená. Uplatňuje sa predovšetkým v náučnom, rečníckom, umeleckom a publicistickom štýle.

 

Vlastnosti výkladového a úvahového slohového postupu


Kohéznosť (súdržnosť)

Jednotlivé časti textu majú svoje pevné miesto

Explikatívnosť (výkladovosť)

Vysvetľovanie, presná argumentácia, využívanie logických postupov (dedukcia, indukcia, argumentácia,...)

Sukcesívnosť (nadväznosť)

Vety a odseky na seba nadväzujú, dopĺňajú obsah textu

Gnómickosť (nadčasovosť)

Všeobecná platnosť

Objektívnosť

Presnosť, nezaujatosť, argumenty, fakty, odborné termíny, rečnícke otázky,...


 

Slohový útvar – ustálený myšlienkový celok, ktorý ma svoju pevnú štruktúru a svoje špecifické znaky. Vzniká ako výsledok určitého slohového postupu.

 

Slohové útvary jednotlivých slohových postupov


Informačný slohový postup

Správa, oznámenie (rozličné druhy), bežná komunikácia

Opisný slohový postup

Opis, návod, životopis, posudok, charakteristika, cestopis, reportáž

Rozprávací slohový postup

Rozprávanie, fejtón, bájka, rozprávka, povesť, poviedka, novela, román

Výkladový slohový postup

Výklad, odborný referát, prednáška

Úvahový slohový postup

Úvaha, kritika, esej, recenzia, diskusný príspevok, prejav, úvodník, komentár 

Zopakujte si:

  1. Vysvetlite termín slohový postup a slohový útvar.

  2. Vymenujte znaky jednotlivých slohových postupov.

  3. Vymenujte slohové útvary a vysvetlite použitie slohových postupov v uvedených slohových útvaroch.


Použitá literatúra:

LORENCOVÁ, Z., POLAKOVIČOVÁ, A.: Maturujem zo slovenčiny – gramatika a sloh. 1. vyd. 2003. SPN – Mladé letá. Bratislava. ISBN 80-10-00020-5

OLOŠTIAK, M., OLOŠTIAKOVÁ – GIANITSOVÁ, L.: Krok za krokom k maturite - slovenský jazyk. 1. vyd. 2007.Fragment. Bratislava. ISBN 978-80-8089-066-7

HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl. 1. vyd. 2008. SPN. Bratislava. ISBN 978-80-10-01557-3Hodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 531x

Späť
 
Máte pripomienky k maturitným okruhom? Napíšte nám

odporúčame