Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Maturanti, inšpirujte sa na našej stránke, aby ste zožali úspech pri maturitnom stole. Prajem veľa šťastia!
Maya
maja
 

Administratívny štýl – motivačný list II.

Dátum pridania: 25. 09. 2013 00:33
Zobrazené: 5462x

Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

 

 

 

POZOR!

 • Motivačný list nie je román, nepíšte teda žiadne litánie. Žiadny personalista či recruiter nemá čas čítať trojstranovú esej.

 • Držte sa relevantných informácií. Nerozpisujte sa o dôvodoch výberu strednej školy, ani o tom, aký ste mali v poslednom zamestnaní skvelý kolektív. Recruiterovi to nepomôže s rozhodnutím, či vás zamestná alebo nie.

 • Motivačný list musí mať konkrétny cieľ. Ak ho nemá, rýchlo sa minie účinkom. Preto sa volá motivačný, lebo má vystihovať vašu motiváciu pracovať pre konkrétnu spoločnosť na konkrétnej pozícii.

 • Uvádzajte svoje schopnosti a skúsenosti, ktorými sa hodíte na danú pozíciu. Nie tie, ktoré vám pre ňu chýbajú.

 • Napíšte si rámcový motivačný list, v ktorom meníte iba adresáta. Ľahko sa vám môže stať, že informácie zabudnete prepísať a posielate motivačný list s úplne iným adresátom.

 • Motivačný list na každú pozíciu by mal byť originálom.

 • Platové požiadavky, ani iné vaše nároky a požiadavky by v žiadnom prípade nemali byť predmetom motivačného listu.

 

 

POZOR!

Chcete sa úplne vyradiť z výberového procesu? Použite jednu z nasledujúcich viet:

 • Vaša spoločnosť ma potrebuje.

 • Nie som náročný, ale chcem dobrý plat.

 • Neovládam na danú pozíciu, čo potrebujete, ale rýchlo sa učím.

 • Táto pozícia nie je presne to, čo by som chcel robiť, ale čo už, keď som nič iné nenašiel.

 • Som prínosom pre vašu spoločnosť.

 • Jedna – dve gramatické chybičky sa dajú prehliadnuť. Jedna dve chybičky v každej vete už nie.

 

 

ZÁKLADNÉ ZNAKY ADMINISTRATÍVNEHO ŠTÝLU

 


PÍSOMNOSŤ- ide takmer vždy o vopred písomne pripravené texty, ktoré môžu byť aj ústne prednesené. Väčšina textov administratívneho štýlu sú rôzne doklady, potvrdenia, zápisy a tie vyžadujú písomný záznam, pretože majú aj právny dosah.MONOLOGICKOSŤ – uvedené texty sú podaním informácií o autorovi, resp. jedným autorom.VEREJNOSŤ– ide o úradnú – verejnú komunikáciu.ADRESNOSŤ – útvary administratívneho štýlu majú konkrétneho adresáta, napr. nejaký úrad, môžu byť ale napr. adresované aj všetkých občanom mesta, štátu (zákony, vyhlášky,...).OBJEKTÍVNOSŤ – nestrannosť.SPISOVNOSŤ – vyjadrovanie v útvaroch administratívneho štýlu vyžaduje dôrazne spisovné vyjadrovanie.ZRETEĽNOSŤ – obsah a vyjadrovanie v útvaroch administratívneho štýlu musí byť jasné, presné.VECNOSŤ – útvary administratívneho štýlu využívajú predovšetkým neutrálne slová (pojmové – bezpríznakové), odborné slová.
ŠTANDARDIZÁCIA – prvok, ktorý najmä v súčasnej dobe ide výrazne do popredia – texty sú upravované podľa istých kritérií do jednotného vzoru, dodržiava sa teda istý štandard. (štandard písania štruktúrovaného životopisu, písania žiadosti, potvrdení,...).EFEKTÍVNOSŤ– vyjadrovanie a podávanie informácií musí byť stručné, efektívne, ale presné a účelné.FORMALIZÁCIA – (NEOSOBNOSŤ) – vyjadrovanie je formálne, neosobné, ide o vyjadrovanie podľa istej formy (forma žiadosti, formy životopisu, formy posudku,...).SCHEMATIZÁCIA – text je upravovaný podľa určitej schémy, podľa vopred určenej šablóny.
ŽÁNRE ADMINISTRATÍVNEHO ŠTÝLU:

 1. DOKUMENTÁRNE

 2. OZNAMOVACIE

 3. HESLOVÉ

 


DOKUMENTÁRNE:


Zápisnica

Protokol

Rezolúcia

Zmluva

Záväzok

Zmenka

Splnomocnenie

Dlžobný úpisOZNAMOVACIE:


Hlásenie

Správa

Vyhláška

Prípis

Obežník

Pozvánka

Prihláška

Urgencia

Reklamácia

Objednávka

Inzerát

Upomienka

Dotazník


HESLOVÉ:


Vysvedčenie

Životopis

Diplom

Cestovné tlačivá

Súpisy

Inventáre

Tabuľky

Rôzne tlačivá


DOKUMENTÁRNE – zachytávajú presné údaje a fakty. Vždy sa evidujú a uchovávajú na istý čas (uchovávanie v archívoch).

Zápisnica – vnútropodniková písomnosť, ktorej úlohou je napr. zaznamenať priebeh schôdze, porady,...

Protokol – súbor istých pravidiel, napr. protokol správania sa, priebehu skúšky,...

Rezolúcia– uznesenie, rozhodnutie kolektívneho orgánu, zhrnutie záverov, uznesení,...

Zmluva – písomnosti rôzneho druhu, napr. zmluva o nájme, zmluva o pôžičke,...

Záväzok – písomnosť, ktorá potvrdzuje dobrovoľné prijatie istého záväzku voči jednotlivcovi alebo organizácii.

Zmenka – obchodovateľný cenný papier istej hodnoty.

Splnomocnenie – jednoduchá právna listina, ktorá umožňuje napr. pred úradom zastúpenie istej osoby inou osobou (prevzatie zásielky na pošte).

Dlžobný úpis – jednoduchá právna písomnosť, ktorou dlžník uznáva svoju dlžobu.

 

OZNAMOVACIE – oznamujú isté fakty, údaje sú aktuálne len v určitý čas. Patrí sem napr.:

Hlásenie– písomnosť, ktorá nahlasuje napr. škodovej udalosti, o poistnej udalosti (povodne, automobilová zrážka,...), existuje hlásenie o pobyte osôb,...

Správa – písomná informácia napr. o nejakej udalosti, o jej priebehu,...

Vyhláška – druh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré je platné napr. v celom štáte. Je vydávané ústrednými orgánmi štátnej správy.

Prípis (príkaz) – vnútropodniková písomnosť, ktorá napr. uvádza príkazy, napr. nariadenia riaditeľa, vedúceho zamestnanca,...

Obežník– vnútropodniková písomnosť, ktorá slúži na oznamovanie rôznych skutočností a pokynov všeobecného rázu, ktoré sú platné pre všetkých zamestnancov.

Pozvánka – písomnosť, ktorá napr. pozýva na poradu, rokovanie, podujatie,... Informuje o tom, kde a kedy sa napr. koná porada, s akým cieľom, uvádza hlavné body porady, čas predpokladaného trvania,...

Prihláška– formulár, ktorým sa napr. prihlasuje študent na vysokú školu, na strednú školu,...

Reklamácia – písomnosť, ktorou vyjadrujeme napr. nespokojnosť s výrobkom, službou,...

Urgencia – písomnosť, ktorou upozorňujeme napr. na omeškanie s platbami, na nedodržanie zmluvných podmienok (výroba nábytku, dodanie materiálu,...).

Objednávka– písomnosť, ktorou si objednávame tovar, službu,...

Inzerát – jednoduchá písomnosť, ktorou sa usilujeme niečo napr. predať, kúpiť, oznámiť napr. voľné pracovné miesto,...

Upomienka– písomnosť, ktorou upozorňujeme napr. na nedostatočný prospech v škole, na nevrátenie kníh do knižnice,...

Dotazník– môže ísť napr. o osobný dotazník, ktorý patrí medzi zamestnanecké písomnosti.

 

HESLOVÉ - ich vývoj súvisí s rozvojom mediálnych systémov a počítačovej techniky. Výrazným spôsobom v nich pribúdajú rôzne skratky a značky, ktorých úlohou je odkazovať na isté fakty.

Vysvedčenie– tlačivo, ktoré informuje napr. o prospechu žiaka a študenta.

Štruktúrovaný životopis – správa o priebehu života napr. uchádzača o zamestnanie, uchádzača o prijatie na vysokú školu,..

Diplom – potvrdenie napr. o ukončení vysokoškolského štúdia.

Cestovné tlačivá – písomnosti, ktoré evidujú priebeh pracovnej cesty, účtujú jej uskutočnenie,...

Súpisy – napr. majetku, kníh v knižnici.

Inventáre – zoznamy napr. zariadenia v kanceláriách, ...

Tabuľky, schémy, zoznamy, rôzne tlačivá – poštové, dopravné, bankové,...

 

 

 

Zopakujte si:

1. Charakterizujte základné znaky administratívneho štýlu.

2. Vymenujte špecifické znaky administratívneho štýlu.

3. Pomenujte najdôležitejšie žánre administratívneho štýlu a vysvetlite ich význam a použitie.

4. Vysvetlite hlavné znaky motivačného listu.

 

 

 

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 2. vyd. 2002. Enigma Nitra. ISBN 80-85471-95-7

CALTÍKOVÁ, M., POLAKOVIČOVÁ, A., ŠTARKOVÁ, Ľ.: Stredoškolské písomné práce zo slovenského jazyka.1. vyd. 2010. Enigma Nitra. ISBN 978-80-89509-02-7

HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl, 1. vyd. 2008. SPN Bratislava, ISBN 978-80-10-01557-3

MATURUJEM ZO SLOVENČINY. 1. vyd. 2000. SPN Bratislava. ISBN 80-08-03154-9

OLOŠTIAK, M., GIANTISOVÁ – OLOŠTIAKOVÁ, L.: Krok za krokom k maturite - Slovenský jazyk. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava. ISBN 978-80-8089-066-7

SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment Bratislava. ISBN 978-80-8089-065-0

http://www.dniprilezitosti.sk/poradna/motivacny_list

http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/hladam-pracu/motivacny-list/vzor-motivacneho-listu/4915?detail=1

http://www.zivotopis-online.sk/tlacivo-vzor/motivacny-list/#sthash.qJtlSj4n.dpufHodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 212x

Späť
 
Máte pripomienky k maturitným okruhom? Napíšte nám

odporúčame