Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Zvládnite prijímačky na strednú školu ľavou zadnou! Postupne pridávame ďalšie a ďalšie témy, aby ste mali z čoho čerpať.
Maya
maja
 

Spodobovanie a rytmický zákon

Dátum pridania: 29. 09. 2011 12:49
Zobrazené: 11692x

Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

reklama

 

 


Spodobovanie prispôsobenie výslovnosti jednej spoluhlásky nasledujúcej spoluhláske. Spodobovanie nastáva vtedy, ak sa v reči stretnú vedľa seba dve párové spoluhlásky, znelá s neznelou, neznelá so znelou (niekedy aj so samohláskou).

Pri výslovnosti sa prvá spoluhláska zvukovo prispôsobí druhej – zmení sa na svoj znelostný pár, napr. b na p, d na t,...

POZOR – zmena znelosti je iba vo výslovnosti, nie je v písanej podobe.

 

 

Rozdelenie spoluhlások podľa znelosti:

 

ZNELÉ PÁROVÉ

b, d, ď, g, dz, dž, z, ž, h, v

NEZNELÉ PÁROVÉ

p, t, ť, k, c, č, s, š, ch, f

ZNELÉ (zvučné) NEPÁROVÉ

m, n, ň, l, ĺ, ľ, r, ŕ, j


 

 

Spodobovanie nastáva:

 

 1. na začiatku slova – včela v/f

 2. vo vnútri slova – babka b/p

 3. na konci slova – dub d/p


Rytmický zákon – v spisovnej slovenčine okrem výnimiek nemôžu za sebou nasledovať dve dlhé slabiky, napr. čiarkam, miestam, ženám,..

Ak by mali pri ohýbaní slov nasledovať za sebou dve dlhé slabiky, druhá v poradí sa kráti.

Samozrejme v uvedenom zákone existujú aj výnimky, ktoré môžeme nájsť medzi podstatnými menami, prídavnými menami, číslovkami, slovesami,...: chvália, prúdia, ľúbiaci, šéftréner, nádielka, netopierí,...

 

 

 1. Doplň krátke alebo dlhé samohlásky a dvojhlásky:

a, 1. pád mn. č./N. pl. – mestá: vlákn–, cest–, viečk–, skielk–, miest–

b, 1. pád j. č./N. sg. – pekný/cudzí: zaviat–, dusiv–, krásn–, sviež–, rann –

c, 3. osoba prítomného času mn. č. – padnú/sedia: vládn–, ohúr–, lám–, skol–

d, neurčitok – padnúť: dosiahn–ť, nevládn–ť, pribuchn–ť

 

 1. Doplň chýbajúce samohlásky a dvojhlásky:

Šiest–m zmyslom vycítil, že sú mu blízk–. Nenachádz–m pádn– odpoveď. Hučiac– mest– pohltili tisíce ľudí. Siedm– trieda zostáv– doma. Na jar sa ľady lám–. Bol veľmi vážn–. Kríd–lko vtáčaťa sa predier– cez škrupinku. Slnko ráno opäť zažiar–. Rán– sú tich–. Visiac– hlávky kvetov ožiar– ranné lúče slnka. Píšuc– žiač–k dvíh– hlávku. Múdr– vl–da nemôže vládn–ť sama.

 

 1. Doplň chýbajúcu samohlásku alebo dvojhlásku:

Tvár– sa, akoby nerozumel. Do tvár– im vstúpil rumenec. Hanbil sa za krokod–l– slzy, ktoré mu stekali po tvár–. To je jeho pieseň piesn–. Les h–r– farbami. Pomaly sa ch–l– k večeru. Sk–lie sa t–č– nad vodou. Už viackr–t prosili o pomoc. Lyžiarsk– terény tich–čko očakávali pretek–rov. Zapratal cel– st–l kresl–rskymi potrebami.

 

 1. Doplň chýbajúce hlásky a podčiarkni slová, na ktoré sa vzťahuje rytmický zákon:

Sviež– vánok, múdr– chlapec, slovensk– národ, spoľahliv– šofér, čiern– zem, domác– chlieb, biel– sneh, pevným hrádz–m, kýv–m rukou, piat–ho januára

 1. Napíš dve slovesá, dve podstatné mená, dve prídavné mená, dve číslovky, v ktorých sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení.

 2. Vyber slovo (tvar slova), v ktorom sa neuplatňuje pravidlo o rytmickom krátení:

čítanie, lístie, páví, rybí, hlásia, hovoria, poviedkár, súčiastka, (z) jaslí, (z) básní, vládnuci, zvážnieť, píšuci

 

 1. Doplň spoluhlásky. Rozlišuj znelú a neznelú spoluhlásku:

– vidieka, – mamou, – triedy, –o záhrady, –o sestrou, ľa–ký, povra–, mačacia la–ka, moja ba–ka, kre–ba, po–chod, ro–trhať, v–planúť, o–chod, na–zvukový, še– hodín, – továrni, – nemu, reťa–, ro–trhať, po–ďačný, – ním, – nemu, – ním, pre–pona, podna–pis

 

 

Správne odpovede:

 1. Doplň krátke alebo dlhé samohlásky a dvojhlásky:

a, 1. pád mn. č./N. pl. – mestá: vlákna, cestá, viečka, skielka, miesta

b, 1. pád j. č./N. sg. – pekný/cudzí: zaviaty, dusivý, krásny, svieži, ranný

c, 3. osoba prítomného času mn. č. – padnú/sedia: vládnu, ohúria, lámu, skolia

d, neurčitok – padnúť: dosiahnuť, nevládnuť, pribuchnúť

 

 1. Doplň chýbajúce samohlásky a dvojhlásky:

Šiestym zmyslom vycítil, že sú mu blízki. Nenachádzam pádnu odpoveď. Hučiace mestá pohltili tisíce ľudí. Siedma trieda zostáva doma. Na jar sa ľady lámu. Bol veľmi vážny. Krídelko vtáčaťa sa prediera cez škrupinku. Slnko ráno opäť zažiari. Rána sú tiché. Visiace hlávky kvetov ožiaria ranné lúče slnka. Píšuci žiačik dvíha hlávku. Múdra vláda nemôže vládnuť sama.

 

 1. Doplň chýbajúcu samohlásku alebo dvojhlásku:

Tvári sa, akoby nerozumel. Do tvárí im vstúpil rumenec. Hanbil sa za krokodílie slzy, ktoré mu stekali po tvári. To je jeho pieseň piesní. Les hýri farbami. Pomaly sa chýli k večeru. Skálie sa týči nad vodou. Už viackrát prosili o pomoc. Lyžiarske terény tichučko očakávali pretekárov. Zapratal celý stôl kresliarskymi potrebami.

 

 1. Doplň chýbajúce hlásky a podčiarkni slová, na ktoré sa vzťahuje rytmický zákon:

svieži vánok, múdry chlapec, slovenský národ, spoľahlivý šofér, čierna zem, domáci chlieb, biely sneh, pevným hrádzam, kývam rukou, piateho januára

 

 1. Napríklad:

Slovesá: dvíham, chválim, píšu, starnúť,...

Podstatné mená: Žiačkam, o miestach, pľúca,...

Prídavné mená: slávny, mŕtvy, driečny,...

Číslovky: šiesty, siedmy, desiaty,...

 

6. Vyber slovo (tvar slova), v ktorom sa neuplatňuje pravidlo o rytmickom krátení:

lístie, páví, hlásia, poviedkár, súčiastka, (z) básní, vládnuci, zvážnieť

 

7. Doplň spoluhlásky. Rozlišuj znelú a neznelú spoluhlásku:

z vidieka, s mamou, z triedy, zo záhrady, so sestrou, ľahký, povraz, mačacia labka, moja babka, kresba, podchod, roztrhať, vzplanúť, odchod, nadzvukový, šesť hodín, v továrni, k nemu, reťaz, roztrhať, povďačný, s ním, k nemu, s ním, predpona, podnadpis

 

 

 

Zopakujte si:

 1. Vysvetlite termín spodobovanie.

 2. Vysvetlite podstatu zákona o rytmickom krátení.

 

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M., TARÁBEK, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. 4. vyd. 2009. Didaktis Bratislava. ISBN 978-80-89160-66-2

HINCOVÁ, K., HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník stredných škôl. 2. vyd. 2009. SPN Bratislava. ISBN 978-80-10-01772-0

LORENCOVÁ, Z., POLAKOVIČOVÁ, A.: Maturujem zo slovenčiny. 1. vyd. 2003. Mladé letá Bratislava. ISBN 80-10-00020-5

PREHĽAD GRAMATIKY A PRAVOPISU SLOVENSKÉHO JAZYKA. 3. vyd. 2009. Didaktis Bratislava. ISBN 978-80-89160-66-2

SLOVENČINA NA DLANI. 1. vyd. 2001. Príroda Bratislava. ISBN 80-07-00362-2

TESTY 2007 – SLOVENSKÝ JAZYK. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-39-5

ZBIERKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA. 3. vyd. 1993. Didaktis Bratislava. ISBN 80-85456-27-3

Súkromné materiály autorky
otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3.1
Hodnotené: 495x

Späť
 
Máte pripomienky k maturitným okruhom? Napíšte nám

odporúčame