Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Zvládnite prijímačky na strednú školu ľavou zadnou! Postupne pridávame ďalšie a ďalšie témy, aby ste mali z čoho čerpať.
Maya
maja
 

Ako správne písať i/í, y/ý po písmenách B, M, P

Dátum pridania: 25. 05. 2011 14:57
Zobrazené: 45207x

Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

reklama

 

 


Hláskoslovie – náuka o zvukovej stránke jazyka


Hláska – najmenší zvukový prvok ľudskej reči. V slovenskom pravopise je každá hláska označená osobitným písmenom a každé písmeno označuje jednu hlásku. Výnimku tvoria hlásky ch, dz, dž, ktoré zapisujeme nedeliteľnou dvojicou písmen. Hláska x je zložená z dvoch zvukov: k + s.


Poradie písmen v slovenskej abecede:


a, á, ä, b, c, č, d, ď, dz, dž, e, é, f, g, h, ch, i, í, j, k, l, ĺ, ľ, m, n, ň, o, ó, ô, p, q, r, ŕ, s, š, t, ť, u, ú, v, w, x, y, ý, z, ž


Popri malých písmenách používame aj veľké písmená: A, Á, ...., B, C, Č, D, Ď,....


 

Hlásky rozdeľujeme na:

 

1. Samohlásky

2. Spoluhlásky


V slovenčine máme 27 spoluhlások. Každá sa označuje osobitným písmenom okrem spoluhlások dz, dž, ch, ktoré sa označujú spojením dvoch písmen. Hláska x je zložená z dvoch zvukov.

Slovenčina má tieto spoluhlásky: b, c, č, d, ď, dz, dž, f, g, h, ch, j, k, l, ľ, m, n, ň, p, r, s, š, t, ť, v, z, ž.

 

Rozdelenie spoluhlások z hľadiska pravopisu:


 

 

TVRDÉ

d, t, n, l, k, g, h, ch

MÄKKÉ

ď, ť, ň, ľ, c, č, š, dz, dž, ž, j

OBOJAKÉ

b, m, p, r, v, z, s, f


 

Pravopis po uvedených spoluhláskach:


 • Po mäkkých spoluhláskach sa v domácich slovách píše mäkké i/í.

 • Po tvrdých spoluhláskach sa v domácich slovách píše tvrdé y/ý.

 • Po obojakých spoluhláskach sa zvyčajne píše mäkké i/í, ale vo vybraných slovách sa po nich píše tvrdé y/ý.

 

Pri pravopise je potrebné dať pozor na pravopis cudzích slov – po tvrdých spoluhláskach môže byť i/í, po mäkkých spoluhláskach y/ý (kilogram, bicykel,...).

 

 

Samohláska y/ý v slovách po písmene B:

 

 

by, aby, byľ, bystrý, Bystrica, Bytča, byť (jestvovať), nábytok, bydlisko, bývať, ubytovanie, bytovka, príbytok, dobytok, obyčaj, obyčajný, kobyla, býk, bylina, bylinkár, bydlo (bývanie), byt, dobyť (zmocniť sa), odbyt, byvol, bytosť, bývalý, úbytok, prebytok, zbytočný, Byzancia


 

Pozor na slová, v ktorých sa po B píše mäkké i/í:

 

 

bitka, bitkár, biť (udierať), bíjavať, bič, bičovať, biskup, biskupský, slabika, slabičný, slabikotvorný, násobilka, násobiť, osobitne, osobitný, obľúbiť, bicykel, robiť, bizón, bifľovať sa, biblia, biblický, biblizmy, bidlo (žŕdka pre vtáčika)


 

Samohláska y/ý v slovách po písmene M:


 

my, mykať, mýliť sa, myslieť, myšlienka, myseľ, umývať sa, mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať, priemysel, Myjava, mýto, mys, zamykať, odomykať, pomykov, hmýriť sa, smyk, priesmyk, omyl, zmysel, pomyje


 

Pozor na slová, v ktorých sa po M píše mäkké i/í:


 

mi (mne), Mila, Milo, Emília, Emil, Michal, Miroslav, Mojmír, mixér, minúta, minerálka, milión, mihnúť sa, míňať, minule, mihať sa, mikrób, mikroskop, mikroskopický, domino, Dominik, miláčik, mína, milosrdný, milosrdenstvo, mimika, mimický, miska, mínus, miss, zmiznutie, zmiznúť zmija, Milan, Milada, Milena, Milica, mamička, maminka, kominár, okamih, veľmi, krmivo, minca, milimeter, miligram


 

Samohláska y/ý v slovách po písmene P:


 

pýcha, pýtať sa, pýr, kopyto, prepych, pysk (papuľa), pykať, pýšiť sa, pytliak, dopyt, zapýriť sa, pyramída, pyré (jemná kaša zo zemiakov), pyžamo, pytač, Pytagoras


 

Pozor na slová, v ktorých sa po P píše mäkké i/í:


 

pivónia, piroh, pivo, pivovar, pisateľ, písmo, písmenko, písanka, pisk (hvizd), pískať, píšťala, pivnica, pigment, pichliač, pichľavý, pichať, pijak, pijavica, pišťať, pinka, pikantný, pilulka, píla, piliny, pilot, piť, pitie, opica, trápiť, lepiť, vypiť, pizza


 

 

Pozor na slová rovnako znejúce, ale v písme i čo do významu rozdielne:


 

 

Pisk (piskot)

pysk (papuľa)

Biť (palicou)

byť (existovať)

Dobiť (na smrť)

dobyť, dobýjať (mesto, hrad)

Môj ľúby

ľúbi (od ľúbiť)

Mi (mne)

my (všetci)

Šmik (citoslovce)

šmyk (od šmyknúť)

Ubikácia

ubytovňa 

 

Pýcha (povýšenectvo, namyslenosť)

pichá (ihlou)

Dopyt (po tovare)

dopiť (vodu)

Mýlka (chyba)

Milka (familiárne meno)

Mýli sa (pletie, tára)

milý (sympatický)

By (častica)

bi (rozkazovací spôsob slova biť)

Bydlo (bydlisko, bývanie)

bidlo (žŕdka)

Bytie (jestvovanie)

bitie (palicou)

Bystro (rýchlo, prudko)

bistro (reštauračný podnik)

Mys (výbežok pevniny do mora)

miss (kráľovná krásy) 

Precvičovanie:


 1. V uvedených slovách doplňte i/í, y/ý:


p...šťanie, p..tliaci, vyp...tať sa, zap...tať si, p...somka, p...smo, p...somníctvo, b...tostný, m...šlienka, m...slenie, ob...čajný, B...tča, b...vanie


 1. Do vety doplň správne slovo: pisk/pysk, bidlo/bydlo, by/bi


Začuli sme .... píšťalky. Na ..... sedelo sedem sliepok. Bodaj .... sa to stalo!


 1. Utvor k uvedeným vybraným slovám odvodené slová:


Bylina

Pýtať sa

Mydlo


 

Správne odpovede:


 1. pišťanie, pytliaci, vypýtať sa, zapýtať si, písomka, písmo, písomníctvo, bytostný, myšlienka, myslenie, obyčajný, Bytča, bývanie


 1. Začuli sme pisk píšťalky. Na bidle sedelo sedem sliepok. Bodaj by sa to stalo!


 1. Bylina – bylinkár, bylinný, bylinkárka, bylinky,...

Pýtať sa – pýtanie, opytovanie, pytač, spytovať sa, vypytovať sa,...

Mydlo – mydliť sa , mydielko, mydlový, namydlený,... 

Zopakujte si:


 1. Vymenujte vybrané slová po B.

 2. Vymenujte vybrané slová po P.

 3. Vymenujte vybrané slová po M.


 

Použitá literatúra:


LORENCOVÁ, Z., POLAKOVIČOVÁ, A.: Maturujem zo slovenčiny – gramatika a sloh. 1. vyd. 2003. SPN Bratislava. ISBN 80-10-00020-5

ŠALINGOVÁ-IVANOVÁ, M. a kol.: Slovenčina bez chýb. 1. vyd. SAMO Bratislava. ISBN 80-967524-3-X

ŠIMURKA, J., NAVRÁTIL, L.: Pravopis – praktická príručka slovenského pravopisu. 1. vyd. 2002. Enigma Bratislava. ISBN 80-85471-97-3

VALKOVIČOVÁ, B.: Už sa skúšok nebojím. 1. vyd. 2002. MiRe Bratislava. ISBN 80-89080-35-9otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 662x

Späť
 
Máte pripomienky k maturitným okruhom? Napíšte nám

odporúčame