Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
 
Rýchla navigácia:      

Novinka:

Maturanti, inšpirujte sa na našej stránke, aby ste zožali úspech pri maturitnom stole. Prajem veľa šťastia!
Maya
maja
 

Dlhodobý majetok (charakteristika, druhy, obstarávanie a oceňovanie dlhodobého majetku)

Dátum pridania: 04. 08. 2010 14:52
Zobrazené: 23828x

Vypracovala: Ing. Anna MattováMajetok podniku sú všetky veci, hmotné i nehmotné, ku ktorým má podnik vlastnícke právo (súkromné vlastníctvo) alebo ich má pridelené do správy (rozpočtové a príspevkové organizácie). Majetok tvoria výrobné priestory (budovy, stavby), výrobné zariadenia (stroje, inventár), kancelárska technika, zásoby, poznatky o výrobe atď.


Majetok podniku predstavujú prostriedky, ktoré podnik pri svojej činnosti obstaráva, používa, vytvára a vo vlastnom záujme účelne hospodári.


 

Členenie majetku:


Z hľadiska charakteru majetok členíme na:

 

1. hmotný majetok – napr. budova, počítač, stolička

2. nehmotný majetok – napr. softvér, licencia, patent

3. finančný majetok – peniaze v hotovosti, vklady na bankových účtoch


Z časového hľadiska majetok členíme na:

 

 • Dlhodobý majetok:

 

 1. dlhodobý hmotný majetok

 2. dlhodobý nehmotný majetok

 3. dlhodobý finančný majetok

 4. dlhodobé pohľadávky


 • Krátkodobý majetok:

 

 1. zásoby

 2. krátkodobé pohľadávky

 3. krátkodobý finančný majetok


 

Dlhodobý majetok je majetok, ktorý sa v podniku používa dlhšie ako jeden rok. Nemení svoju formu a postupne sa opotrebúva. Svoju hodnotu prenáša do hodnoty vyrábaných výrobkov alebo poskytovaných služieb postupne. Podnik ho obstaráva za účelom využitia pri podnikaní.


Dlhodobý hmotný majetok má hmotný charakter a dobu používania dlhšiu ako jeden rok.

 

Do dlhodobého hmotného majetku patria rôzne druhy majetku:

 

 • stavbysú dlhodobým hmotným majetkom bez ohľadu na vstupnú cenu. Ide napríklad o výrobné haly, sklady, cesty, ropovody, plynovody, podnikové byty a podobne,

 • hmotné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ich doba používania je dlhšia ako jeden rok a ich ocenenie je vyššie ako 1700 eur. Samostatné hnuteľné veci sú napríklad stroje, prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky, výrobná linka a podobne. Môžu sem byť zaradené aj samostatné hnuteľné veci s cenou 1700 eur a menej, ak o tom podnik rozhodne vo vnútornom predpise,

 • pestovateľské celky trvalých porastov patria sem pestovateľské celky s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, bez ohľadu na vstupnú cenu – napríklad sady, kríky, vinice, chmeľnice a podobne.

 • Základné stádo a ťažné zvieratá sú dlhodobým hmotným majetkom bez ohľadu na vstupnú cenu, napríklad ošípané, hovädzí dobytok, dostihové kone a podobne,

 • Otvárky nových lomov, pieskovní, technická rekultivácia, technické zhodnotenie a i.ak nie sú súčasťou vstupnej ceny dlhodobého hmotného majetku, napr. kameňolom, prístupová komunikácia k čerpacej stanici a podobne,

 • Pozemky sú dlhodobým hmotným majetkom bez ohľadu na vstupnú cenu, napríklad poľnohospodársky pozemok, lesy, lúky a podobne,

 • Umelecké diela (ak nie sú súčasťou stavieb), zbierky, predmety z drahých kovovak nie sú dlhodobým finančným majetkom, sú dlhodobým hmotným majetkom bez ohľadu na vstupnú cenu, napríklad obrazy, sochy, zbierky pamätných mincí a podobne.


 

Dlhodobý nehmotný majetok má nehmotný charakter, dobu používania dlhšiu ako jeden rok a vstupnú cenu vyššiu ako 2400 eur.

Do dlhodobého nehmotného majetku patria rôzne druhy majetku:

 

 • Aktivované náklady na vývojsú to výsledky úspešne vykonaných vývojových prác – dizajn, výroba a skúšanie prototypov a modelov pred začatím výroby, technologické postupy, receptúry a podobne,

 • Softvér ide o počítačové programy a to kúpené samostatne, nie ako súčasť hardvéru, alebo vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi, alebo s cieľom používať ich v podniku,

 • Oceniteľné práva ide o výsledky tvorivej duševnej činnosti, ktoré boli obstarané za úhradu a to vynálezy, licencie, ochranné známky, autorské práva, know-how a podobne,

 • Goodwill predstavuje dobré meno podniku alebo výrobku na trhu – povesť, záruka kvality, spoľahlivosti, servis a podobne,

 • Ostatný dlhodobý nehmotný majetok ide o dlhodobý nehmotný majetok, ktorého ocenenie je 2400 eur a nižšie a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Patrí tu napríklad nakúpený technologický postup s cenou napríklad 2000 eur.


 

Dlhodobý finančný majetok má finančný charakter. Podnik ho nepoužíva na svoju prevádzku, ale vkladá do neho kapitál, s cieľom dosiahnuť finančný výnos. Doba držby alebo splatnosti je dlhšia ako jeden rok.

Do dlhodobého finančného majetku patria rôzne druhy majetku:

 

 • Cenné papiere a podiely – patria tu napríklad akcie, obligácie, šeky, zmenky, podiely spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným a podobne,

 • Dlhodobé pôžičky, ktoré podnik poskytol majú dobu splatnosti dlhšiu ako jeden rok,

 • Umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky obstarávané a účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov ide o majetok hmotného charakteru, podnik predpokladá, že jeho cena sa bude v budúcnosti zvyšovať, napríklad nákup pozemkov, umeleckých diel, zbierok, predmetov z drahých kovov a podobne.


 

Dlhodobé pohľadávky predstavujú nárok podniku voči svojím dlžníkom na platby. Ich doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok.


 

Obstaranie dlhodobého majetku:

 

Spôsob, akým každý podnik získava dlhodobý majetok sa nazýva obstarávanie dlhodobého majetku, alebo tiež a jinvestičnou činnosťou.


 

Spôsoby obstarania dlhodobého majetku:

 

1. obstarávanie dlhodobého majetku kúpou – dodávateľským spôsobom

2. obstarávanie dlhodobého majetku vlastnou činnosťou

3. obstarávanie dlhodobého majetku bezplatným prevodom – darovaním

4. obstarávanie preradením z osobného užívania do podnikania

5. obstarávanie na základe zmluvy o kúpe najatej veci – finančný lízing


Obstarávanie dlhodobého majetku kúpou – dodávateľským spôsobom je najčastejším spôsobom obstarávania dlhodobého majetku za úhradu, často sa označuje ako dodávateľský spôsob (dodávateľská forma).

Dlhodobý majetok možno obstarať:

 

a) jednorázovo – naraz

b) postupne – náklady vznikajú postupne. Náklady, ktoré takto vznikajú od začiatku obstarávania až po zaradenie majetku do používania sa označujú ako nedokončené nehmotné a hmotné investície. Nedokončené nehmotné a hmotné investície sú všetky náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého nehmotného a hmotného majetku od začiatku obstarávania do termínu jeho zaradenia do používania.


 

Obstarávanie dlhodobého majetku je možné po dohode s dodávateľom hradiť aj formou preddavkov. Investícia sa stáva dlhodobým majetkom až po dokončení. Prevod investície z obstarania na dlhodobý majetok sa uskutočňuje formou uvedenia do používania. Pod uvedením do používania rozumieme zabezpečenie všetkých technických funkcií potrebných na používanie a zároveň splnenie všetkých právnych predpisov – bezpečnostných, ekologických i hygienických. Pri uvedení dlhodobého majetku do používania sa vystavuje protokol o zaradení dlhodobého majetku do používania.


Obstarávania dlhodobého majetku vlastnou činnosťou – niekedy je pre podnik výhodné, ak si nehmotný či hmotný dlhodobý majetok obstaráva vlastnou činnosťou (vo vlastnej réžii), napríklad ak si stavebná firma postaví novú budovu. Pri tomto spôsobe obstarania vznikajú v podniku rôzne náklady. Zaradenie dlhodobého majetku do používania vytvoreného vlastnou činnosťou sa nazýva aktivovanie dlhodobého majetku.


Obstarávanie dlhodobého majetku bezplatným prevodom – darovaním – podnik môže obstarať majetok:

 

 • prevzatím od iných osôb,

 • prevzatím od spoločníkov alebo členov ako dar – ak sa ním nezvyšuje hodnota základného imania.

 

Pri tomto spôsobe obstarania majetku nevznikajú v podniku bežné náklady na obstarávanie, ale môžu vzniknúť náklady súvisiace s uvedením do používania, napríklad pri montáži či inštalácii darovaného majetku, resp. náklady súvisiace s daňovou povinnosťou – daň z darovania a pod.


Obstarávanie dlhodobého majetku preradením z osobného užívania do podnikania – tento spôsob obstarávania majetku je využívaný v prípade individuálneho podnikateľa. Podnikateľ môže svoj osobný majetok, napríklad auto, počítač, mobil preradiť z osobného používania do používania podniku na účely podnikania.


Obstarávania dlhodobého majetku na základe zmluvy o kúpe najatej veci – finančný lízing ide o spôsob obstarania majetku formou postupných splátok, pričom nájomca používa prenajatý dlhodobý majetok počas doby dohodnutej v zmluve, za čo platí lízingové splátky. V lízingovej zmluve sa môžu prenajímateľ a nájomca dohodnúť, že po splatení splátok a skončení prenájmu zostane majetok nájomcovi. Nájomca po skončení prenájmu odkúpi dlhodobý majetok za cenu dohodnutú v zmluve a stáva sa tak jeho majiteľom.


 

Oceňovanie dlhodobého majetku


Oceňovanie dlhodobého majetku je vyjadrenie jeho hodnoty v eurách, čiže cenách. Pri oceňovaní dlhodobého majetku sa používajú tieto druhy cien:


 • Vstupná cena

 

a) obstarávacia cena

b) cena obstarania

c) reprodukčná obstarávacia cena

d) vlastné náklady


 • Zostatková cena


Vstupná cena je celková cena dlhodobého majetku, z ktorej sa pri odpisovanom dlhodobom majetku uskutočňujú odpisy.


Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov spojených s jeho obstaraním, napríklad prepravné, montáž.


Cena obstarania – je cena za ktorú sa majetok obstaral bez nákladov spojených s jeho obstaraním.


Reprodukčná obstarávacia cena – je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď potrebujeme túto cenu poznať, obyčajne vtedy, keď sa o majetku účtuje. Môže sa stanoviť napríklad porovnávaním s rovnakým alebo podobným druhom majetku, najčastejšie ju však stanovuje znalec. Reprodukčnou obstarávacou cenou sa oceňuje majetok:

- darovaný hmotný a nehmotný dlhodobý majetok,

- nehmotný dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak je reprodukčná obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady,

- hmotný dlhodobý majetok nadobudnutý bezplatne na základe zmluvy o kúpe najatej veci – tzv. finančný lízing,

- novozistený nehmotný a hmotný dlhodobý majetok, ktorý nie je doteraz zachytený v účtovníctve – napríklad inventarizačný prebytok.


Vlastné nákladypoužívajú sa na ocenenie dlhodobého majetku vytvoreného vlastnou činnosťou. Tvoria ich všetky priame náklady, ktoré sa vzťahujú na vyrobený majetok (napríklad materiál použitý pri výrobe) a nepriame náklady bezprostredne súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napríklad doprava, spotreba elektrickej energie).


Zostatková cena – je rozdiel medzi vstupnou cenou dlhodobého majetku a celkovou výškou odpisov – t.j. oprávok vytvorených k určitému dátumu.


Zvýšená vstupná cena – vstupná cena zvýšená o technické zhodnotenie dlhodobého majetku v druhom roku a ďalších rokoch jej používania.

Technické zhodnotenie predstavuje výdavky na stavebné úpravy, rekonštrukciu a modernizáciu majetku, prípadne na dokončenie prístavby alebo nadstavby.


 

Použitá literatúra:

1. Ing. Ondrej Mokos a kol.: Ekonomika pre 1. ročník študij. odboru TIS, , EXPOL PEDAGOGIKA, prvé vydanie 2008, ISBN 978-80-8091-120-1

2. Miroslava Jakubeková a kol.: Ekonomika pre študij. odbory výrobného a nevýrob. zamernia, SPN, prvé vydanie 2004, ISBN 80-10-00363-8

3. D. Orbánová, Ľ. Velichová: podniková ekonomika pre 3. ročník študijného odboru OA, SPN, prvé vydanie 2009, ISBN 978-80-10-01633-4Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.8
Hodnotené: 519x

Späť
 
Máte pripomienky k maturitným okruhom? Napíšte nám

odporúčame