Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Krajina

Dátum pridania: 07. 10. 2008 16:53
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 12904x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval(a): Mgr.Erika Lieszkovszká

reklama

 

Krajina je ľubovoľná časť zemského povrchu, ktorá nás obklopuje. Zhora ju ohraničuje najnižšia vrstva ovzdušia (troposféra). Spodnú hranicu krajiny tvorí litosféra. Okrem povrchových krajín považujeme za krajinu aj niektoré podzemné priestory (jaskyne a bane) a časť priestorov pod morskou alebo jazernou hladinou.

 

Krajina sa skladá z veľkého množstva častí. Tieto časti nazývame krajinné zložky. Všetky tieto zložky, ktoré vytvorila príroda, patria medzi prírodné krajinné zložky. Sú to: ovzdušie, voda, najvrchnejšia časť zemskej kôry s reliéfom, rastlinstvo a živočíšstvo. Druhú skupinu tvoria umelé krajinné zložky. Od prvej skupiny sa odlišujú tým, že sú dielom človeka. Patria k nim ľudské výtvory, ktoré vznikli pri ťažbe nerastných surovín poľnohospodárskej, lesohospodárskej a priemyselnej činnosti, ďalej rekreačné objekty, sídla a dopravné komunikácie. Za umelé krajinné zložky treba považovať aj tie vo svojej podstate prírodné zložky, ktoré človek dotváral, alebo sa o ich vznik veľkou mierou pričinil. Sú to napríklad: mestské parky, poľnohospodárske plodiny na poliach a v záhradách alebo hospodárske zvieratá. Medzi ne patrí aj les, ak ho vysadil človek.

 

 

 

 

Typy krajiny

 

V každej krajine sú jej zložky rôzne usporiadané. Niektoré majú výrazné zastúpenie, a tým dávajú krajine typický vzhľad. Podľa týchto prevládajúcich krajinných zložiek rozlišujeme dva typy krajiny. Ak je viac prírodných krajinných zložiek, hovoríme o type prírodnej krajiny. Príkladmi sú kotlinová krajina, ľadovcová krajina, púšťová krajina alebo jazerná krajina.

 

Prírodné krajiny sú na Zemi zákonite usporiadané. Menia sa v troch základných smeroch: od pólov k rovníku, od mora do vnútrozemia a od nížin do pohorí.

 

Ak v krajine prevažujú umelé krajinné zložky, hovoríme o type kultúrnej krajiny. Poznáme napríklad: vidiecku sídelnú krajinu, poľnohospodársku krajinu, rekreačnú krajinu, mestskú sídelnú krajinu alebo priemyselnú krajinu. Kultúrne krajiny zaberajú čoraz väčšiu časť zemského povrchu.

 

 

 

 

Krajina sa mení

 

Ak pozorne sledujeme krajinu okolo seba, môžeme zistiť, ako sa mení. Najviditeľnejšie sa obmieňajú jednotlivé krajinné zložky. Niektoré z nich miznú, iné pribúdajú, alebo sa objavujú celkom nové. Medzi krajinnými zložkami existujú rôznorodé vzťahy. Vďaka tejto prepojenosti sa zmeny jednej krajinnej zložky prenášajú aj na iné zložky. Jedna zmena vyvoláva reťazec ďalších zmien, a tým nadobudne iný ráz celá krajina. Krajinu menia prírodné procesy, ktoré pôsobia aj bez pričinenia človeka. Ešte viac zmien v krajine spôsobujú ľudia svojou činnosťou. Dlhodobý a pomalý priebeh majú zmeny vyvolané prírodnými procesmi. Postupujú tak pomaly, že ich človek počas svojho života takmer nepostrehne. Príkladom sú klimatické zmeny, ktoré spôsobili viacnásobné striedanie ľadových a medziľadových dôb.

 

 

 

 

Prírodná a kultúrna krajina

 

Milióny rokov sa krajina vytvárala bez pričinenia človeka. Aj keď sa človek stal jej súčasťou, ešte dlho nemal na ňu veľký vplyv. Na celej našej planéte bola iba prírodná krajina. Je to taká krajina, ktorú ešte človek nezmenil.

 

Človek začal intenzívnejšie zasahovať do krajiny až v ostatných tisícročiach. Dopĺňal prírodnú krajinu umelými krajinnými zložkami, a tak postupne vznikala kultúrna krajina. Zmeny krajiny vyvolané človekom majú väčšinou rýchly a krátkodobý priebeh. Premena prírodnej krajiny na kultúrnu sa nekonala všade rovnako rýchlo a intenzívne. Preto ešte aj dnes zostali v odľahlejších oblastiach planéty zvyšky pôvodnej málo zmenenej prírodnej krajiny. Vývoj však neprestajne smeruje k ďalšiemu rozširovaniu kultúrnej krajiny na úkor prírodnej krajiny.

 

Dôležité je správne rozlíšiť, čo je prírodná krajina a čo sú prírodné krajinné zložky. V nezmenenej prírodnej krajine sa nenachádzajú žiadne umelé krajinné zložky. Naopak, prírodné krajinné zložky sa vyskytujú nielen v prírodnej krajine, ale aj v kultúrnej krajine. Popri zmene prírodnej krajiny na kultúrnu sa súčasne mení aj samotná kultúrna krajina.

 

 

 

 
Zopakujte si:
1. Vysvetlite pojem krajina.
2. Z akých zložiek sa skladá krajina?
3. Vymenujte základné typy krajiny podľa prevládajúcich zložiek.
4. Vysvetlite, čo je prírodná krajina a kultúrna krajina.
5. Ktoré prírodné zložky sú súčasťou kultúrnej krajiny?
Použitá literatúra:
Očovský,Š. a i., 1996: Zemepis 7, 2. časť. Vydavateľstvo LiteraBratislava, s. 83, ISBN80-85452-43-XHodnotenie:
Hviezdičky: 3.1
Hodnotené: 691x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame