Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Právny systém

Dátum pridania: 14. 05. 2010 12:09
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 8236x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Godiš

reklama

 


 

V nasledujúcej kapitole si popíšeme systém práva. Právo sa dotýka mnohých oblastí života. Jeho delenie je preto zložité. Všeobecne sa však delí na 4 základné druhy práva.

 

A, Medzinárodné a vnútorné právo je to taký druh práva, ktorý upravuje vzťahy na území jednotlivého štátu (vnútorné právo), alebo upravuje vzťahy medzi rôznymi štátmi (medzinárodné právo).

V prípade, že štát prijíma istú vnútroštátnu právnu normu, táto nesmie byť v rozpore s normami medzinárodného práva. Ak sa tak stane, musí štát túto normu opraviť tak, aby nebola v rozpore s medzinárodnými právnymi normami. Už pri schvaľovaní zákonov zákonodarcami musia mať títo na pamäti medzinárodné právo a konať podľa neho.

Vnútorné právo sa dotýka len jedného štátu a zahŕňa len oblasť daného štátu. Vnútorné právo musí byť v súlade s medzinárodným právom , pričom medzinárodné právo je vnútornému právu nadradené.

 

B, Verejné a súkromné právo tento druh práva upravuje vzájomné vzťahy občanov, alebo upravuje vzťahy v polohe štát – občan.


Účastníkmi verejného práva sú na jednej strane štát ako nositeľ moci v štáte a na druhej strane fyzická osoba, alebo isté spoločnosti (inštitúcie a organizácie).

Verejné právo sa dotýka týchto oblastí:


 1. ústavné právo je to základné právo štátu, ktoré upravuje štátne zriadenie a postavenie občanov v rámci štátu. Hlavnými prameňmi je „Ústava Slovenskej republiky“ rovnako ako listina základných práv a slobôd občanov.

 2. trestné právoje to právo, ktoré definuje trestné činy a stanovuje tresty za tieto činy. Prameňom trestného práva je trestný poriadok a trestný zákon.

 3. správne právo je to súbor pravidiel a noriem, ktoré slúžia na riadenie a fungovanie verejnej správy. Toto právo zahrňuje veľa činností a tiež oblastí pôsobenia a preto nemá jediný prameň, ale má viacero prameňov (Správny poriadok)

 4. finančné právozahrňuje také normy, ktoré upravujú finančno – právne vzťahy. Jedná sa pri tom o vzťahy, ktoré vznikajú pri získavaní, zhromažďovaní alebo zhodnocovaní peňazí.


Súkromné právo upravuje vzťahy medzi subjektmi občianskej spoločnosti a občanov. Vzťahy v rámci tohto práva vznikajú prostredníctvom zmlúv. Veľmi dôležitou podmienkou súkromného práva je to, že zmluvy (prostredníctvom ktorých vznikajú vzťahy) sú uzatvárané na základe slobodnej vôle. Oblasti v ktorých sa súkromné právo dotýka sú:


 1. rodinné právoje to právo dotýkajúce sa rodiny a rodinných vzťahov. Tieto právne normy upravujú vzťahy medzi manželmi, deťmi a inými rodinnými príslušníkmi. Hlavným zdrojom tohto práva je zákon o rodine ako aj občiansky zákonník.

 2. občianske právo – upravuje majetkové vzťahy, práva na ochranu osobnosti, autorské a patentové právo. Tieto vzťahy a práva vychádzajú z občianskeho zákonníka.

 3. obchodné právon - Toto právo vychádza z obchodného zákonníka. Upravuje vzťahy, ktoré vznikajú predovšetkým v oblasti obchodu (výmeny tovarov a služieb).

 4. pracovné právo je to právo, ktoré je súčasťou tak súkromného ako aj verejného práva. Upravuje vzťah medzi zamestnávateľom a zamestnancom. (Pracovná zmluva – medzi zamestnancom a zamestnávateľom spadá pod súkromné právo - naopak minimálna mzda je súčasťou verejného práva). Prameňom tohto práva je zákonník práce.


 

C, Hmotné právoje to také právo, ktoré stanovuje záväzné a vynútiteľné správanie sa zo strany štátu.


 

D, Procesné právo je to právo, ktoré stanovuje, ako majú štátne orgány a jednotlivci, postupovať pri porušení právnych noriem a nariadení. Stanovuje teda návod ako v takýchto prípadoch postupovať.Otázky na zopakovanie:


 1. Aké druhy práva poznáte poznáte?

 2. Aký je rozdiel medzi verejným a súkromným právom

 3. Ktorých oblastí sa dotýka súkromné právo?

 4. Aké je to medzinárodné právo?

 5. Aké je to ústavné právo?

 6. Aké sú pramene pracovného práva?


Použitá literatúra:

 1. Kolektív autorov, Zmaturuj z náuky o spoločnosti, Didaktis, Brno, 2002

 2. A. Martinská Vavrová, Príprava na maturitu – náuka o spoločnosti, Príroda, Bratislava, 2009

 3. I. Paulička, Všeobecný encyklopedický slovník, Ottovo nakladatelství, Praha 2005otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.8
Hodnotené: 637x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame