Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Manažérske funkcie - plánovanie ako manažérska funkcia

Dátum pridania: 13. 03. 2009 17:25
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 17998x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Ing. Anna Mattová

reklama

 

 

 

Manažérske funkcie sú základné činnosti, ktoré vykonávajú manažéri v procese manažmentu.

 

Základnými manažérskymi funkciami sú:

 

 1. plánovanie

 2. organizovanie

 3. vedenie ľudí

 4. kontrola.

   


Manažérske funkcie nemožno chápať izolovanie. Sú to vzájomne prepojené činnosti, ktoré vykonávajú manažéri v procese manažmentu.

 

Plánovanie ako funkcia manažmentu

 

V procese manažmentu podniku má plánovanie kľúčové postavenie. Predurčuje zmysluplnosť a účelnosť činností podniku. Preto sa považuje za východiskovú a najdôležitejšiu funkciu manažmentu.

 

Plánovanie je proces vytyčovania cieľov podniku a stanovenia zdrojov, postupov a prostriedkov, ako tieto ciele dosiahnuť.

 


Plánovanie zahŕňa:

 

 • vytýčenie cieľov,

 • stanovenie prostriedkov na dosiahnutie cieľov,

 • určenie ciest a spôsobov na dosiahnutie cieľov.


 

Vytýčenie cieľov


 

Ciele sú budúce stavy, ktoré chceme dosiahnuť v určitej oblasti a k určitému termínu.

 


Ciele musia byť:

 • vecne vymedzené – musia mať jasne vymedzený obsah, teda do akej oblasti sú orientované (napríklad na oblasť objemu predaja, na oblasť finančných efektov a pod.). Môžeme tu hovoriť o určitej hierarchii cieľov:

   


Obr.zdroj: J. Papula, E. Papulová: Manažment pre OA

 


Najvyššie postavenie v hierarchickej štruktúre cieľov podniku majú spoločenské ciele. Je to preto, lebo dodržiavanie právnych a etických noriem v podnikaní, ochrana prírodných zdrojov či dodržiavanie podmienok globálnej súťaživosti musia byť nadradené ostatným záujmom a cieľom podniku. Na nižších hierarchických úrovniach sú zákaznícky orientované ciele, zamestnanecky orientované ciele a ekonomické ciele, ktoré nemôžu byť v rozpore s hierarchicky vyššie postavenými cieľmi.

 

 • kvantifikovateľné (merateľné) – to znamená, že ciele (ekonomické) musia byť merateľné, lebo ináč by bolo len ťažko možné kontrolovať a hodnotiť ich plnenie,

 • časovo ohraničené – musí byť jasne vymedzený termín ich splnenia (dátum, kedy majú byť splnené).


 

Druhy cieľov:

 

z časového hľadiska rozlišujeme ciele:

 • dlhodobé ( 7 – 10 rokov),

 • strednodobé (3 – 5 rokov),

 • bežné (1 – 2 roky),

 • krátkodobé (do 1 roka – štvrťrok, mesiac).

 

podľa organizačného stupňa rozlišujeme ciele:

 • ciele podniku,

 • ciele divízie,

 • ciele oddelenia,

 • ciele dielne.

 

podľa funkčných oblastí rozlišujeme ciele:

 • výskumno-vývojové,

 • marketingové,

 • výrobné,

 • finančné,

 • personálne, atď.


 

Podnik si stanovuje svoj vrcholový cieľ, ktorým môže byť prežitie podniku, rentabilita kapitálu či rast podielu na trhu. Pod prežitím podniku rozumieme udržanie si dlhodobej platobnej schopnosti – schopnosti hradiť v požadovanom čase záväzky podniku. Pod rentabilitou kapitálu (výnosnosťou kapitálu) rozumieme vzťah zisku k vloženému kapitálu. Rast podielu na trhu znamená zlepšenie postavenia podniku na trhu a jeho možnosti ovplyvňovať úroveň cien, kvalitu a pod. Od vrcholového cieľa sa odvíjajú čiastkové ciele. Splnením čiastkových cieľov sa dosahuje splnenie vrcholového cieľa.

 

Podnikové ciele sa členia na:

 

 • hospodárske ciele - tu patria výkonové ciele (napr. podiel na trhu), ekonomické ciele (napr. objem obratu, zisk), a finančné ciele (napr. platobná schopnosť podniku)

 • sociálne ciele – zamerané na sociálne aspekty, napr. spravodlivé ocenenie práce, lepšie pracovné podmienky a pod.


Zdroje (prostriedky) na dosiahnutie cieľov


Splnenie vytýčených cieľov závisí v prvom rade na existujúcich zdrojoch, ktoré má podnik k dispozícií. Môžeme ich rozčleniť na:

 


 • pracovné – tu patria manažéri a zamestnanci podniku

 • materiálové – suroviny, materiál, polotovary

 • kapacitné - stroje a zariadenia, výrobné kapacity

 • finančné – kapitál, úvery, zisk.

   

Zdroje na dosahovanie cieľov podniku sú limitované. Ich objem a štruktúru je možné v priebehu plánovacieho obdobia meniť, aby sa pri plnení cieľov zabezpečilo ich efektívne využitie. Plánuje sa objem, štruktúra a využitie zdrojov. Plánovanie jednotlivých druhov zdrojov sa uskutočňuje prostredníctvom čiastkových plánov – plánu výroby, plánu zásobovania, plánu opráv a údržby, finančného plánu a pod. Koordinácia a zosúlaďovanie čiastkových plánov sa uskutočňuje prostredníctvom súhrnného plánu podniku.

 

Postupy (cesty a spôsoby) na dosiahnutie vytýčených cieľov


Cesty a spôsoby na dosiahnutie cieľov predstavujú rôzne variantné riešenia (alternatívy). Môžu sa tvoriť kombináciou využitia rôznych zdrojov, aby sa dosiahli vrcholové i čiastkové ciele v hierarchickej nadväznosti.

 

Výsledkom plánovacieho procesu je sústava plánov v podniku.

 


Druhy plánov podniku:

 

podľa hierarchických úrovní riadenia

 • plán podniku ako celku,

 • plány vnútropodnikových jednotiek (závodov, divízií, prevádzok, dielní).


podľa dôležitosti v manažmente podniku

 • strategické plány (na 3 – 5 i viac rokov) – zamerané na základné smery a rozhodujúce oblasti podniku

 • podnikateľské plány (1 – 2 roky) – konkretizácia strategických plánov do cieľov a úloh pre nasledujúce obdobie. Zostavujú sa pre potreby riadenia podniku, za účelom získavania potenciálnych investorov, úverov od bánk a podobne.

 • operatívne plány (do 1 roku – štvrťrok, mesiac, dekáda, pracovná zmena) – konkretizujú úlohy pre jednotlivé vnútropodnikové útvary na kratšie časové úseky.


podľa funkčného zamerania

 • plán marketingu,

 • plán výroby,

 • plán zásobovania,

 • plán odbytu a predaja,

 • finančný plán atď.


Postup (proces) tvorby plánov zahŕňa nasledujúce kroky:

 

 • formulovanie cieľov – stanovenie budúceho stavu, ktorý sa má vo vymedzenom plánovacom období dosiahnuť,

 • analýzy prostredia – zhodnotenie východiskovej situácie a budúceho vývoja prostredia. Predmetom analýzy je jednak externé, jednak interné prostredie. Externé prostredie ponúka príležitosti ale súčasne vytvára hrozby a riziká súvisiace s napĺňaním vytýčených cieľov. Príležitosťami môžu byť rast záujmu zákazníkov o výrobky. Rizikom môže byť napríklad rast cien surovín, energií a podobne. Analýza interného prostredia sa zameriava na zhodnotenie vnútorných podmienok podniku – zdrojov a schopností podniku.

 • príprava alternatív – hľadanie a skúmanie možných spôsobov a ciest, ako dosiahnuť vytýčené ciele.

 • hodnotenie a výber alternatív – kritické zhodnotenie pozitívnych a negatívnych stránok rôznych alternatív podľa určitých vymedzených kritérií.

 • implementácia plánov – záverečný krok, znamená uvedenie plánov do života a prípravu ich realizácie. Realizácia plánov vyžaduje prípravu a rozpracovanie projektov, vypracovanie podporných plánov a rozpočtov, uskutočnenie požadovaných organizačných zmien, dobudovanie informačných systémov ako aj personálne zabezpečenie realizácie plánov.

   


Metódy plánovania

 

Pri tvorbe plánov možno použiť viaceré metódy. Medzi najpoužívanejšie metódy plánovania patria:

 

 • kvantitatívne metódy (napr. štatistické metódy, bilančné, optimalizačné) – na základe prepočtových ukazovateľov.

 • kvalitatívne metódy (expertízne metódy, metódy scenárov) – zakladajú sa na vedomostiach a schopnostiach odborníkov, ktorí sú schopní pomocou intuície a empiricko-analytických postupov predvídať budúci vývoj v danej oblasti.

   


 

Kontrolné otázky:

 

 1. Čo predstavuje pojem manažérska funkcia a ktoré sú základné manažérske funkcie?

 2. Čo rozumiete pod pojmom plánovanie?

 3. Aké základné charakteristiky má spĺňať každý cieľ?

 4. Čo vyjadruje hierarchia cieľov podniku?

 5. Aké druhy cieľov rozlišujeme?

 6. Aké zdroje (prostriedky) slúžia na dosiahnutie cieľov?

 7. Aké druhy plánov v podniku rozlišujeme?

 8. Aké kroky zahŕňa postup tvorby plánov?


 

Použitá literatúra:

 

 1. J. Papula, E. Papulová: Manažment pre OA, SPN Bratislava, 6. vydanie 2008, ISBN 978-80-10-01479-8

 2. J. Papula, E. Papulová: Manažérstvo pre OA, SPN Bratislava, 2. vydanie 1994, ISBN 80-08-02335-X

 3. D. Orbánová, Ľ. Velichová: Maturujem z ekonomiky, SPN Bratislava, 2. vydanie 2005, ISBN 80-10-00658-0
Hodnotenie:
Hviezdičky: 2.9
Hodnotené: 503x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame