Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Základné ekonomické otázky a typy ekonomík

Dátum pridania: 19. 01. 2009 12:31
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 25176x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Ing. Anna Mattová

reklama

 

 

 

Každé hospodárstvo /ekonomiku/ tvorí mnoho domácnosti a podnikov, ktoré musia riešiť množstvo problémov každodenného života. Hľadanie odpovedí je motivované snahou dosiahnuť čo najvyššiu efektívnosť pri jednotlivých hospodárskych činnostiach. Každý jednotlivec, domácnosť, podnik či celá krajina má len určité obmedzené zdroje pre svoju hospodársku činnosť. Preto musí zvažovať ako ich využije na uspokojovanie súčasných ale aj budúcich ľudských potrieb.
Každá ekonomika rieši
tri základné ekonomické otázky:

 

1. ČO VYRÁBAŤ?

2. AKO VYRÁBAŤ?

3. PRE KOHO VYRÁBAŤ?

 

 

ČO VYRÁBAŤ? – znamená určiť, aké druhy výrobkov treba vyrábať a aké služby poskytovať, v akom množstve a kedy. Ideálne by bolo, keby každá ekonomika mohla vyrábať všetky tovary, ktoré ľudia potrebujú a v takom množstve v akom ľudia potrebujú. To však nie je možné, pretože výrobné zdroje ekonomiky sú obmedzené. Pri danom množstve výrobných zdrojov zvýšenie výroby jednej skupiny výrobkov vyvolá zníženie výroby druhej skupiny výrobkov. O tom čo sa bude vyrábať, kedy a v akom množstve teda rozhodujú spotrebitelia.

 

AKO VYRÁBAŤ? – rieši otázku akou technológiou, akými prostriedkami, výrobnými postupmi a kto bude jednotlivé druhy statkov vyrábať, t.j. ako vzájomne kombinovať disponibilné výrobné faktory aby sa dosiahla čo najvyššia efektívnosť pri výrobe vybraných výrobkov. O tom rozhoduje konkurencia medzi výrobcami, kto dokáže vyrobiť lepšie a lacnejšie, ten vytlačí konkurenciu z trhu.

 

PRE KOHO VYRÁBAŤ? – rieši otázku, akým spôsobom sa vyrobené produkty rozdelia medzi spotrebiteľov, aby sa uspokojilo čo najviac ľudských potrieb. O tom, pre koho sa bude vyrábať sa ukáže na trhu pomocou ponuky a dopytu. Závisí to od dôchodkov spotrebiteľov a od cien tovaru a služieb.

 

Hoci si každá ľudská spoločnosť neustále kladie tieto základné ekonomické otázky, úplne optimálny prístup k ich riešeniu sa dodnes nenašiel. Odpovede na ne v jednotlivých krajinách zvyčajne dávajú:

 • inštinkty, zvyky a tradície danej krajiny,

 • príkazy vlády,

 • trh /na základe dopytu a ponuky/.

 

Podľa toho, akým z uvedených spôsobov sa riešia ekonomické otázky v krajine, rozlišujeme tri základné typy ekonomík a ekonomiku zmiešanú:

 

 1. ekonomiku založenú na inštinktoch, zvykoch a tradíciách /tradičná ekonomika/

 • je typická pre pravekú, prípadne starovekú spoločnosť s primitívnym spôsobom organizovanosti jej členov a ich ekonomických aktivít. Všetky rozhodnutia sa prijímajú na základe inštinktov, zvyšok a tradícií. Inštinkt je vrodený spôsob správania, podľa ktorého človek vykonáva určitú činnosť bez toho, aby si to uvedomoval. Zvyk je činnosť, ktorá prechádza z generácie na generáciu.

 • Ide spravidla o málo rozvinutú ekonomiku a dne už historicky prekonanú, ktorá existovala v primitívnych civilizáciách a v súčasnosti len často možno nájsť ekonomiku, ktorá by týmto spôsobom riešila základné ekonomické otázky. No napriek tomu, ako príklad takejto ekonomiky možno uviesť niektoré prírodné kmene v Oceánii či amazónskych pralesoch.

 

 1. ekonomika založená na základe príkazov /príkazová ekonomika/, resp. centrálne riadené hospodárstvo

 • v takejto spoločnosti o tom, koľko ktorých produktov majú firmy vyrábať, koľko a akých ľudí majú zamestnať, ako sumu majú investovať do nákupu strojov, aké majú byť mzdy zamestnancov a pod príkazmi rozhodujú štátne orgány /vláda, plánovacie komisie, ktoré sú podriadené politickým vodcom.

 • Preto je príkazová ekonomika centrálne riadená. Prevláda v nej štátne vlastníctvo a monopolné postavenie výrobcov. Príkazová ekonomika neumožňuje efektívne využiť výrobné zdroje. V tejto ekonomike vždy nejaký tovar chýba a iný nepotrebný sa hromadí. Spravidla ide o prebytkové alebo nedostatkovú ekonomiku.

 • Príkazová ekonomika charakterizovala hospodárstvo v období vojen, v povojnovom období a ekonomiky komunistických krajín.

 

 1. ekonomika riadená trhom /čistá trhová ekonomika/

 • je založená na systéme slobodného podnikania a voľne súťaže /konkurencie/. Funguje prostredníctvom trhového mechanizmu. Trhový mechanizmus je proces, v ktorom vstupujú do vzájomného vzťahu dopyt a ponuka a výsledkom je trhová cena. Čisté trhové hospodárstvo predpokladá, že štát nezasahuje do hospodárstva. Okrem toho pre vznik čistého trhového hospodárstva je nevyhnutná spoločenská deľba práce, existencia samostatných výrobcov a existencia súkromného vlastníctva.

 • Treba povedať, že v minulosti ani v súčasnosti neexistuje žiadna krajina, ktorá by bola čistou trhovou ekonomikou. Ak dnes používame pojem trhová ekonomika ide vlastne o zmiešanú ekonomiku.

 

 

Zmiešaná ekonomika

 

 • súčasné moderné ekonomiky majú podobu zmiešanej ekonomiky. Jej základom je trhový mechanizmus ale v rôznej miere sa prejavujú príkazové prvky a tradície. Jej základom je teda slobodná podnikateľská činnosť, voľná súťaž /konkurencia/, pričom štát zasahuje do chodu hospodárstva a usmerňuje ho.

 • Štát určuje aspoň všeobecné pravidlá pre podnikanie, zabezpečuje ochranu spotrebiteľov či zamestnancov, stráži konkurenčné prostredie pred nekalou súťažou, prijíma nariadenia v oblasti daní, úrokových sadzieb a pod. Štát teda plní úlohu akéhosi regulátora ekonomiky.

 

Okrem toho môžeme hovoriť o ďalších typoch ekonomík:

 

Otvorená ekonomika – znamená voľný pohyb tovarov, služieb a kapitálu cez hranice. Ide o vyspelé ekonomiky západných krajín, ktoré sa vyznačujú vysokým podielom exportu a importu. Stupeň otvorenosti ekonomiky môže byť rôzny.

 

Uzavretá ekonomikaznamená obmedzenie zahraničnoobchodnej činnosti v podobe cieľ, dovozných prirážok apod. Tie majú za úlohu ochranu domácej výroby pred zahraničnou konkurenciou. Ekonomika sa tak dostáva do izolácie od vonkajšieho sveta, brzdí sa jej rozvoj a to spôsobuje zaostávanie za ostatnými vyspelými krajinami.

 

Prebytková ekonomika – vyprodukuje viac výrobkov a služieb ako obyvateľstvo dokáže spotrebovať. Ide o ekonomiku, v ktorej je zabezpečený rast a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva.

 

Nedostatková ekonomika ide o tzv. deficitnú ekonomiku, kde hospodárstvo nedokáže uspokojiť dopyt po žiadaných tovaroch.

 

Tieňová ekonomika – ide predovšetkým o nelegálnu výrobu a predaj nelegálnych výrobkov napr. drog, alkoholu. Tieňová ekonomika sa rozmáha najmä vtedy, keď je v krajine vysoká inflácia /hodnota peňazí sa rýchlo zmenšuje/ a prevláda naturálna výmena alebo predaj za cudziu menu, vysoké clá lebo vysoké daňové zaťaženie.

 

 

 

 

HOSPODÁRSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Politické a spoločenské zmeny vo východnej Európe po roku 1989 spôsobili aj zmeny v ekonomike SR. Z centrálne príkazovej ekonomiky bývalej ČSSR bolo nutné preorientovať sa na trhovú, resp. zmiešanú ekonomiku so všetkými jej znakmi.

Základné zmeny sa začali po roku 1990 realizovať v bývalej ČSFR. Keďže štát sa v minulosti ukázal ako zlý vlastník, bolo po revolúcii potrebné jednotlivé štátne podniky postupne previesť do súkromného vlastníctva. Tomuto procesu hovoríme privatizácia. Nastal prechod na trhový mechanizmus a systém slobodného podnikania, liberalizáciu cien a zahraničného obchodu.

Vznik samostatnej a zvrchovanej SR 1. 1. 1993 si vyžadovalo vybudovať samostatné slovenské hospodárstvo a to na princípoch trhovo sociálne a ekologicky orientovanej ekonomiky. V súlade s Ústavou SR postupne vytvorila všetky podmienky na to, aby fungovala ako typ zmiešanej ekonomiky.

 

 

 

Kontrolné otázky:

 1. Aké základné ekonomické problémy musí riešiť každá ekonomika?

 2. Aké typy ekonomik rozlišujeme podľa toho, ako pristupujú k riešeniu týchto otázok?

 3. Ako sa riešia základné ekonomické otázky v trhovej ekonomike?

 4. Aká je podstata príkazovej ekonomiky?

 5. Aká je podstata zmiešanej ekonomiky?

 6. Akú ekonomiku máme na Slovensku?

 

Použitá literatúra:

 

 1. Ing. Ondrej Mokos a kol. – Ekonomika pre I.roč. študij. Odboru TIS, I. vydanie 2008, ISBN 978-80-8091-120-1

 2. J. Lisý-Z.Zámečníková – Úvod do makroekonómie pre OA – SPN II. Vydanie 2007, ISBN 978-80-10-01198-8

 3. M. Jakubeková a kol. / Ekonomika pre štud.odb. výrobného a nevýrob.zamerania, SPN I. vydanie 2008, ISBN 80-10-00363-8

 4. J. Novák, R. Šlosár – Základy ekonómie a ekonomiky pre SŠ, SPN I. vydanie 2008, ISBN 978-80-10-01346-3

 5. VET – prednášky I. časť, vydavateľstvo Elita Bratislava 1990otestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 629x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame