Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Infinitiv mit/ohne „zu“ (Infinitív s „zu“ a bez „zu“)

Dátum pridania: 29. 08. 2008 21:31
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 46927x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Mgr. Ingrid Uhrovčíková

reklama

 

 

V nemčine existuje niekoľko druhov vetných štruktúr. Okrem jednoduchých viet a súvetí sú veľmi frekventované infinitívne vetné štruktúry s / bez častice „zu“. Okrem jednoduchého závislého infinitívu s "zu" existujú aj zložené infinitívne väzby s „um- zu“, „ohne – zu“, „ (an)statt – zu“.

Používanie týchto vetných štruktúr je veľmi rozšírené a pôsobí úspornejšie – namiesto zložitého súvetia, v ktorom sa nám môže stratiť význam alebo niektorý vetný člen, použijeme jednoduchú väzbu s „zu“.

Nie všetky súvetia, resp. vedľajšie vety, sa dajú pretransformovať na infinitívnu väzbu. Platí zopár pevných pravidiel, ktoré si ozrejmíme.

 

Jednoduchý infinitív (bez „zu“)

Jednoduchý infinitív bez „zu“ používame:

 1. s modálnymi slovesami

Ich kann nicht kommen. (Nemôžem prísť.) Wohin willst du denn gehen? (Kam chceš teda ísť?)

 1. so slovesami zmyslového vnímania (sehen, hören, riechen, spűren, bemerken)

Ich sehe ihn kommen. (Počujem ho prichádzať.) Ich höre sie Gitarre spielen. ( Počujem ju hrať na gitare.)

 1. so slovesami pohybu (gehen, kommen) a so slovesami bleiben, lassen, schicken

Er geht jeden Samstag schwimmen. (Chodí každú sobotu plávať.)

Lass mich endlich nach Hause gehen. (Nechaj ma konečne ísť domov.)

Er bleibt heute bei uns schlafen. (Dnes ostane u nás spať.)

 

Infintív s „zu“

Infinitívnou väzbou s „zu“ nahrádzame vedľajšiu vetu so spojkou „dass“. Pri tejto transformácii prepíšeme časované sloveso vo vedľajšej vete na neurčitok a spojíme s časticou „zu“. Sloveso a časticu píšeme oddelene (zu lesen, zu fahren). Ak má sloveso odlúčiteľnú predponu, tak časticu „zu“ vložíme medzi predponu a koreň slovesa (napr. anrufen – anzurufen, mitbringen - mitzubringen)

 

Premena vedľajšej vety so spojkou „dass“ na infinitívnu väzbu s „zu“ je možná iba ak:

 1. podmet hlavnej a podmet vedľajšej vety sú zhodné

Ich freue mich, dass ich dich sehe. - - - Ich freue mich, dich zu sehen. (Teším sa, že ťa vidím.)

Hlavná veta zostane nezmenená, z vedľajšej vety odstránime spojku a podmet a sloveso dáme do neurčitku.

 1. podmet vedľajšej vety je v hlavnej vete obsiahnutý ako predmet ( tzn. podstatné meno alebo zámeno v 3. alebo 4. páde)

Sie bat mich, dass ich sie abhole. - - - Sie bat mich, sie abzuholen. (Požiadala ma, aby som ju odviezol.)

 1. podmetom v hlavnej vete je es a vo vedľajšej man

Es ist notwendig, dass man alle Kollegen informiert. - - - Es ist notwendig, alle Kollegen zu informieren. (Je nutné informovať všetkých kolegov.)

 

!!! Po slovesách, ktoré vyjadrujú oznámenie, napr. sagen, erzählen, mitteilen, fragen, antworten, berichten, informieren a niektorých ďalších, ako lesen, sehen, schreiben, hören, wissen, zweifeln, vermuten, kennen apod. nie je možné nahradiť predmetové vety s „dass“ infinitívnou väzbou. Infinitívna väzba s „zu“ sa vynecháva aj pri slovesách lernen, lehren, helfen.

 

Rozlišujeme infinitív s „zu“ závislý od:

 1. podstatného mena

Ich stehe vor der Aufgabe, die Produktion zu erhöhen. (Stojím pred úlohou zvýšiť produkciu.)

Ich habe die Zeit/ Möglichkeit/ Lust/ Chance/ Gelegenheit..../ etwas zu machen ( Mám čas/ možnosť/ chuť/ príležitosť/ niečo urobiť)

 1. prídavného mena

Es ist notwendig/ gut/ schlecht/ gesund/ ungesund/ interessant.../ etwas zu machen. (Je nutné/ dobré/ zlé/ zdravé/ nezdravé/ zaujímavé ... niečo urobiť.)

 1. slovesa

Ich habe vor, im Sommer nach Italien zu fahren, ( Mám v pláne v lete cestovať do IT.)

Er versucht, mit dem Rauchn aufzuhören. (Pokúša sa prestať fajčiť.)

(Nepamätám si, že by som ti o tom niečo povedala.)

 

Minulý infinitív:

Časticu „zu“ dáme medzi particípium a pomocné sloveso, ktoré stojí na konci vety a je v neurčitku !!!

Er ist froh, dass er hier geblieben ist. - Er ist froh, hier geblieben zu sein. (Je rád, že tu ostal)

Ich erinnere mich nicht, dass ich dir etwas davon gesagt habe. - Ich erinnere mich nicht, dir etwas davon gesagt zu haben.

 

Kontrollfragen:

  • Kedy používame infinitív bez „zu“?

  • Kedy používame infinitív s „zu“?

  • Ako používame časticu „zu“ keď má sloveso odlúčiteľnú a keď neodlúčiteľnú predponu?

  • Od akých slovných druhov môže byť infinitív závislý? 

Použitá literatúra:

 

Themen aktuell 2

EM Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache

Höppnerová, V.: Moderná učebnica nemčiny

Zmaturuj z nemeckého jazykaotestujte sa
 
Hodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 766x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame