Materiály vypracovali učitelia základných a stredných škôl.
 
Rýchla navigácia:      

Die Wortfolge im Satz (Slovosled I – Jednoduché vety)

Dátum pridania: 29. 08. 2008 21:18
Autor príspevku: Admin
Zobrazené: 32953x

Novinka:

Stále pridávame ďalšie a ďalšie témy, tak neváhajte a inšpirujte sa našimi učivami :)
Maya
maja
 

Vypracovala: Mgr. Ingrid Uhrovčíková

reklama

 

 

 • Slovosled je vec, ktorá v nemčine mnohým spôsobuje bolenie hlavy a pritom je to veľmi jednodché – stačí si totiž zapamäť zopár nasledujúcich pravidiel.

 • V nemčine rovnako ako v slovenčine poznáme vety oznamovacie, opytovacie, zisťovacie, želacie a zvolacie. Popritom existujú ešte priraďovacie a podraďovacie súvetia s rôznymi vedľajšími vetami, ktorým sa ale budeme venovať v niektorej inej lekcii.

 • !! Ešte zopakovanie syntaktických termínov !!

podmet je vždy podstatné meno alebo zámeno v nominatíve

predmetom sú podstatné mená alebo zámená v inom páde ako v nominatíve, tzn. že v nemčine sem patrí genitív, datív, akuzatív plus všetky predložkové pády, pre zrozumiteľnosť a ľahkú zapamätateľnosť sú k predmetom priradené aj príslovkové určenia, ale len v rámci tohto layoutu

prísudok je časovaná forma slovesa, pozor si musíme dávať pri zložených slovesných formách ak napr. perfektum, konštrukcia s modálnym slovesom alebo infinitív s „zu“ – príklady sú uvedené nižšie

 • prvé a zároveň najdôležitejšie pravidlo je - vždy si ustrážiť sloveso!!! Vo všeobecnosti platí, až na pár výnimiek uvedených nižšie, že sloveso, teda prísudok, je v nemeckej vete VŽDY NA 2. MIESTE a okolo neho sa motá podmet

Slovosled v jednoduchých vetách:

Oznamovacia veta - môžeme ju vytvoriť 2 spôsobmi podľa toho, čo chceme zdôrazniť ako dôležité:

  1. podmet – prísudok – predmety

Ich komme heute spät nach Hause. Ich kam gestern spät nach Hause. Ich bin gestern spät nach Hause gekommen. Ich darf nicht spät nach Hause kommen. Alica hat vor, heute zu Besuch zu kommen. Er versucht, mit dem Rauche aufzuhören.

!! Ak máme vo vete modálne sloveso, neurčitok plnovýznamového slovesa ide vždy na koniec vety, uzatvára ju. To isté platí aj pre perfektum, pomocné sloveso haben alebo sein je vždy na 2. mieste a particípium (príčastie minulé) stojí vždy na konci vety. Aj v infinitívnych väzbách s „zu“ stojí neurčitok na konci vety a časovaná forma na 2. mieste.

!! Ak máme slovesá s odlúčiteľnou predponou, tak sloveso je na 2. mieste a predpona na konci vety.

Ich lerne gern neue Leute kennen. Er fährt nicht mit.

  1. vytýčený vetný člen – prísudok – podmet – predmety

!! vytýčený vetný člen je informácia, ktorú chcem zdôrazniť, preto stojí vždy na začiatku vety, môže to byť ktorýkoľvek vetný člen

Heute komme ich spät nach Hause.

Nach Hause komme ich heute spät.

Spät komme ich heute nach Hause.

Opytovacia veta:

  1. prísudok – podmet – predmety (v týchto vetách je sloveso vždy na 1. mieste)

Kommst du heute spät nach Hause? Bist du gestern spät nach Hause gekommen? Darfst du heute Abend in die Disco gehen?

  1. opytovacie zámeno – prísudok – podmet – predmety

Wann kommst du heute nach Hause? Warum bist du gestern nicht nach Hause gekommen? Mit wem willst du in die Disco gehen?

opytovacie zámená: wer, wie, was, wessen (čí, čia, čie), wem, wen, wann, warum, wie viel, wie + prídavné mená alebo príslovky (napr. wie alt, wie weit, wie lange, ...), welcher (ktorý), welche (ktorá), welches (ktoré), spojenie predložka + wem/ wen (napr. mit wem, fűr wen, auf wen, ...)

  1. priamy slovosled + oder, nicht wahr, atď.

Die Studenten schreiben heute den Test, oder? Gestern war schönes Wetter, nicht wahr?

Rozkazovacie vety

  1. prísudok – predmet

Bringe mir die Zeitung! Sammelt die Hefte ein!

!! Prísudok má tvar rozkazovacieho spôsobu:

 • v j. č. má sloveso koncovku –e

 • v mn. č. má koncovku – t

!! v rozkazovacích vetách, s výnimkou nasledujúceho bodu, nikdy nie je podmet !!!!

  1. prísudok – podmet – predmety (iba 1. a 3. os. mn.č.!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Kommen Sie schon! (Tak už poďte!) Gehen wir nach Hause! (Poďme domov!) Öffnen Sie das Fenster, bitte! (Otvorte, prosím, okno!)

 • tieto vety charakterizujeme ako zdvorilý rozkaz alebo prosbu a ako podmet používame iba 1. a 3. osobu množného čísla – wir, Sie

Želacie vety

- v želacích vetách používame zvyčajne konjunktívy a sloveso stojí buď na prvom mieste alebo na druhom, a vtedy ako podmet používame zámeno es.

Es lebe die Freiheit! (Nech žije sloboda!) Hätte ich nur mehr Zeit!(Keby som tak mal/a viac času!) Gott sei mit dir! (Boh s tebou!)

 

Kontrollfragen:

 1. Aké typy viet v nemčine rozoznávame?

 2. Aký je slovosled v oznamovacej vete?

 3. Aký je slovosled v opytovacej vete?

 4. Kde vo vete môže stáť sloveso a v ktorých vetách?

 5. Čo charakterizujeme ako podmet?

 6. Čo charakterizujeme ako predmet?

 7. Čo charakterizujeme ako prísudok?

 

Übungen:

 1. Wann machen Sie das? Kedy to robíte?

zweimal wöchentlich duschen

morgens schwimmen gehen

mittags ein Referat fűr die chule schreiben

abends frűhstűcken

am Sonntag am Computer sitzen

nach dem Training eine Radtour machen

vor dem Schlafengehen zu Hause essen

nach der Schule mit dem Hund spazieren gehen

 

2. Wie ist die richtige Reihenfolge? Aký je správny slovosled?

Leider – er – keine – Skier – mit.

Der Zug – schon – Verspätung – hat – 20 Minuten.

Ich – nicht – mehr lange – gegessen – habe – mit so einem Appetit.

Du – mussst – bezahlen – heute – in der Disko – die Getränke.

Sie – will – bringen – in Ordnung – alles.

Ich – dir – morgen – darűber – sage – Bescheid.

Sie – versuchen – telefonisch – zu erreichen – ihn.

 

Použitá literatúra:

Höppnerová, V.: Begleiter. Üungsgrammatik zum Lehrbuch Deutsch fűr Gymnasien

Zmaturuj z nemeckého jazyka 1

 

Vypracovala: Mgr. Ingrid UhrovčíkováHodnotenie:
Hviezdičky: 3
Hodnotené: 650x


Späť
 
Máte pripomienky k učebným textom? Napíšte nám

odporúčame